Переведення строковика з декретного місця на постійну роботу

3706
З листа до редакції: «Штатним розписом було передбачено одну штатну одиницю оператора комп’ютерного набору. Працівниця Демидова, яка обіймає цю посаду, оформила відпустку для догляду за дитиною. На період відпустки Демидової прийнято працівника Мельниченка за строковим трудовим договором. У зв’язку з розширенням виробництва плануємо ввести до штатного розпису додаткову штатну одиницю оператора комп’ютерного набору. Директор хоче перевести Мельниченка на новоутворену посаду вже як постійного працівника, а на «декретне» місце взяти іншого «строковика». Як правильно оформити переведення?»

Згідно зі статтею 23 Кодексу законів про працю України (КЗпП) у випадках, коли трудові відносини не може бути встановлено на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами, може бути укладений строковий трудовий договір.

Відповідно до частини третьої статті 2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) за працівником, що перебуває у відпустці (у т. ч. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), зберігається місце роботи (посада).

З урахуванням норм статті 23 КЗпП на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною роботодавець може прийняти іншого працівника на умовах строкового трудового договору.

Під час дії трудового договору «строковик» за його згодою може бути переведений на іншу посаду, а на «декретне» місце можна прийняти іншого «строковика» (до дати фактичного виходу на роботу основного працівника, який перебуває у відпустці для догляду).

Ситуація стандартна і нескладна в оформленні. Утім, на практиці до стандартної ситуації часто додаються нестандартні обставини…

Ситуація, наведена у запитанні читачів, має одну особливість: назва посади, на яку планується перевести «строковика», не відрізняється від тої, на яку його було прийнято. Давайте розберемося, наскільки коректно у цьому разі взагалі говорити про переведення.

Стаття 32 КЗпП визначає умови, за яких допускається переведення на іншу роботу. А у статті 33 КЗпП передбачені умови тимчасового переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором.

З урахуванням змісту статей 32 і 33 КЗпП можемо говорити, що переведення передбачає подальше виконання працівником іншої роботи, відмінної від тої, на яку він погоджувався при укладанні трудового договору. Однак у нашій ситуації фактично виконувані обов’язки не змінюються, назва посади залишається тою самою, не змінюються ані підрозділ, ані робоче місце. Йдеться лише про зміну характеру трудового договору, зокрема, для мотивації працівника (адже мати постійну роботу спокійніше, ніж знати, що у будь-який час тебе може бути звільнено у зв’язку з перериванням основним працівником відпустки для догляду).

У кадрових документах слід відобразити, що строковий характер трудового договору змінено на безстроковий, при цьому трудовий договір продовжується за новоутвореною посадою.

Навіщо уточнювати щодо новоутвореної посади? Якщо ми просто трансформуємо трудовий договір зі строкового на безстроковий, не вказавши, що працівник обійматиме посаду за другою штатною одиницею, вийде, що одну штатну одиницю обійматимуть два постійні працівники, а отже, працівнику, який перебуває у відпустці для догляду, буде нікуди повертатися (посада зайнята). Між тим, одне з перших, ключових положень Закону про відпустки — збереження місця роботи (посади) за працівником, який перебуває у відпустці (ст. 2 Закону про відпустки).

Тож у кадрових документах маємо показати усі обставини наших кадрових «ротацій»: і те, як змінюється умова трудового договору, і те, що постійний працівник так і залишився постійним, його праву на повернення на свої робоче місце ніщо не загрожує.

Розібравшись, що і до чого, проілюструємо розв’язання цієї кадрової задачі покроковим алгоритмом зі зразками необхідних документів.

КРОК 1. Готуємо наказ про введення нової посади до штатного розпису

Після прийняття роботодавцем рішення про введення нової посади до штатного розпису готуємо проект відповідного наказу (див. Додаток 1).

Не забувайте, що накази про внесення змін до штатного розпису належать до групи наказів з основної діяльності. Після підписання роботодавцем наказ реєструється у Журналі реєстрації наказів з основної діяльності.

Зверніть увагу, з наказами, що стосуються штатного розпису, працівників не ознайомлюють. Згідно з правилами діловодства такі накази візуються (тобто погоджуються) заінтересованими (відповідальними) посадовими особами (як правило, це головний бухгалтер, начальник кадрової служби).

КРОК 2. Одержуємо від працівника, прийнятого за строковим трудовим договором на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною, згоду на роботу за безстроковим трудовим договором

Якщо строковий трудовий договір було укладено в усній формі, працівник подає заяву, наприклад, такого змісту: «Прошу вважати строковий трудовий договір таким, що укладено на невизначений строк за новоутвореною посадою оператора комп’ютерного набору з 18 червня 2012 року».

Якщо при прийнятті на роботу оформлено письмовий трудовий договір, слід укласти додаткову угоду про зміну умов трудового договору.

КРОК 3. Готуємо наказ про зміну характеру трудового договору зі строкового на безстроковий за новоутвореною посадою

Якщо після закінчення строкового трудового договору роботодавець і працівник мають намір продовжити трудові відносини, жодних наказів видавати не потрібно, адже відповідно до статті 39-1 КЗпП якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Втім, у випадку, який ми розглядаємо, наказ видати необхідно, оскільки строк трудового договору не закінчився, а працівника потрібно зробити постійним. До того ж, повинна бути підстава для прийняття третього працівника за строковим трудовим договором.

Отже, на підставі заяви працівника (або додаткової угоди до строкового трудового договору, укладеного у письмовій формі), готуємо проект наказу і передаємо його на підпис роботодавцю (див. Додаток 2).

Таким чином, після ознайомлення з наказом працівник працюватиме за трудовим договором, укладеним на невизначений строк.

Зверніть увагу, що розробляти нову посадову інструкцію оператора комп’ютерного набору і ознайомлювати з нею працівника не потрібно, оскільки при прийнятті на роботу його ознайомили з посадовою інструкцією оператора комп’ютерного набору, а за новоутвореною посадою обов’язки аналогічні.

КРОК 4. Приймаємо нового працівника на посаду працівника, який перебуває у відпустці для догляду

Колишній «строковик» став постійним працівником. Але підприємству потрібні два оператори комп’ютерного набору.

Відповідно до статті 23 КЗпП можемо прийняти нового працівника на місце того, хто перебуває у відпустці для догляду. Звісно, за строковим трудовим договором, адже за працівником, який перебуває у відпустці, ми повинні зберегти робоче місце (посаду).

У Додатку 3 наводимо приклад наказу про прийняття на умовах строкового трудового договору, укладеного у письмовій формі.

Новий «строковик» працюватиме до да­ти фактичного виходу на роботу основного працівника. Не забувайте, що звільнити цього «строковика» ви маєте останнім робочим днем перед виходом основного працівника з відпустки. Підстава звільнення — пункт 2 статті 36 КЗпП (у зв’язку із закінченням строку трудового договору).

Форма трудового договору: усна і письмова

Трудовий договір (як безстроковий, так і строковий) може укладатися в усній або письмовій формі. У деяких випадках письмова форма трудового договору є обов’язковою (ст. 24 КЗпП).

Усна форма трудового договору у жодному разі не передбачає усної домовленості. За усної форми працівник подає заяву про прийняття на роботу, а роботодавець видає відповідний наказ.

За письмової форми заяву «замінює» документ під назвою «Трудовий договір», в якому докладно прописують умови трудових відносин між конкретним працівником і роботодавцем. Так само, як і за усної форми, укладання трудового договору завершує наказ про прийняття на роботу

Додаток 1

Приклад оформлення наказу про введення нової посади до штатного розпису

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Усе буде добре»

Код ЄДРПОУ 28465315

НАКАЗ

15.06.2012                             м. Київ                       № 76

Про внесення змін до штатного розпису

НАКАЗУЮ:

1. Внести до штатного розпису ТОВ «Усе буде добре», затвердженого наказом директора ТОВ «Усе буде добре» від 29.02.2012 № 23, такі зміни:

у розділі «Відділ діловодства та організаційного забезпечення» для посади «оператор комп’ютерного набору» у графі «Кількість штатних одиниць» цифру «1» замінити цифрою «2», у графі «Фонд оплати праці» число «3500» замінити на «7000».

2. Ввести в дію зміни до штатного розпису 18.06.2012.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                               Добродiй                   К. М. Добродій

Візи

Головний бухгалтер

Кошель М. В. Кошель

15.06.2012

Начальник відділу кадрів

Добренька Г. О. Добренька

15.06.2012

Документи до теми

Документ

Допоможе вам

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами і доповненнями): ст. 23, 24, 36, 39-1, 47

Укласти строковий трудовий договір з працівником та звільнити його у зв’язку із закінченням строку трудового договору

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (із змінами і доповненнями): ст. 2

Урахувати, що на час відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку за працівниками зберігають робоче місце (посаду)

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України вiд 29.07.1993 № 58, зареєстровано в Мін’юсті 17.08.1993 за № 110 (із змінами і доповненнями): п. 2.2, 2.3

Правильно внести до трудових книжок записи про прийняття за строковим трудовим договором та звільнення у зв’язку із його закінченням

Додаток 2

Приклад оформлення наказу про зміну характеру трудового договору зі строкового на безстроковий за новоутвореною посадою

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Усе буде добре»

Код ЄДРПОУ 28465315

НАКАЗ

18.06.2012                             м. Київ                       № 159-к

Про зміну характеру трудового договору з Мельниченком С. І.

У зв’язку із введенням до штатного розпису ТОВ «Усе буде добре» додаткової штатної одиниці за посадою оператора комп’ютерного набору відділу діловодства та організаційного забезпечення

НАКАЗУЮ:

Строковий трудовий договір з МЕЛЬНИЧЕНКОМ Станіславом Ігоревичем, оператором комп’ютерного набору відділу діловодства та організаційного забезпечення, укладений на час відпустки Демидової І. П. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з 18.06.2012 вважати трудовим договором, укладеним на невизначений строк за новоутвореною посадою оператора комп’ютерного набору відділу діловодства та організаційного забезпечення, з попередніми умовами оплати праці.

Підстава: заява Мельниченка С. І. від 16.06.2012, зареєстрована за № 101.

Директор                               Добродiй                              К. М. Добродій

Візи

Головний бухгалтер

Кошель М. В. Кошель

16.06.2012

Начальник відділу кадрів

Добренька Г. О. Добренька

16.06.2012

З наказом ознайомлений

Мельниченко С. І. Мельниченко

18.06.2012

Додаток 3

Приклад оформлення наказу про прийняття на роботу на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною за строковим трудовим договором, укладеним у письмовій формі

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Усе буде добре»

Код ЄДРПОУ 28465315

НАКАЗ

18.06.2012                             м. Київ                       № 160-к

Про прийняття Башти О. М.

ПРИЙНЯТИ:

БАШТУ Олену Миколаївну на посаду оператора комп’ютерного набору за строковим трудовим договором на період відпустки Демидової І. П. для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 18.06.2012 до дати фактичного виходу Демидової І. П. з відпустки з посадовим окладом 3500 грн. на місяць.

Підстава: трудовий договір з Баштою О.М. від 16.06.2012 № 12.

Директор                               Добродiй                              К. М. Добродій

Візи

Головний бухгалтер

Кошель М. В. Кошель

16.06.2012

Начальник відділу кадрів

Добренька Г. О. Добренька

16.06.2012

З наказом ознайомлена

Башта О. М. Башта

16.06.2012

Чи вносити до трудової книжки відомості про трансформацію строкового трудового договору у безстроковий?

Строковість трудового договору у трудовій книжці не відображають. Запис про прийняття на роботу за строковим трудовим договором не відрізняється від запису про прийняття за трудовим договором, укладеним на невизначений строк (в обох випадках — «Прийнято на посаду оператора комп’ютерного набору відділу діловодства та організаційного забезпечення»). Про те, що трудовий договір мав строковий характер, з часом свідчитиме запис про звільнення («Звільнено у зв’язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ст. 36 КЗпП України»).

Отже, оскільки про строковість не зазначали з самого початку, вказувати у трудовій книжці про трансформацію трудового договору зі строкового на безстроковий не потрібноПідписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка

© Кадровик-01, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ 18746-7546 ПР від 02.03.2012


  • Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

Витратіть на реєстрацію лише 57 секунд і отримайте доступ до:

форм та зразків для скачування
✓ актуальних статей від редакції журналу «Кадровик-01»
✓ докладних відповідей на складні робочі ситуації
✓ найсвіжіших новин для фахівців кадрової справи
довідників, вкрай необхідних для щоденної роботи та інших корисних матеріалівУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Ключ від всіх дверей!

Реєструйтеся та отримуйте доступ до:

✓ актуальних статей від редакції журналу «Кадровик-01»
✓ докладних відповідей на складні робочі ситуації
✓ найсвіжіших новин для фахівців кадрової справи
довідників, вкрай необхідних для щоденної роботи та інших корисних матеріалівУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
×

Ми не можемо вас відпустити з порожніми руками!

Залишайте свій e-mail та першими дізнавайтеся про наші акційні пропозиції та безплатні вебінари!