-

Посадова інструкція начальника відділу кадрів

8 квітня 2014
23840
Середній бал: 5 із 5

Посадова інструкція начальника відділу кадрів (скачати)

 (назва підприємства)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Начальника відділу кадрів

(код КП 1232)

Реєстраційний №

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 (керівник підприємства, інша посадова особа,

 уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

 (підпис)   (ініціали, прізвище)

« » 20 р.

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність начальника відділу кадрів.

1.2. Професія «Начальник відділу кадрів» належить до категорії «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)».

Начальник відділу кадрів:

1.3. Приймається на посаду та звільняється наказом директора організації.

1.4. Безпосередньо підпорядковується директору організації.

1.5. У своїй діяльності керується цією посадовою інструкцією, а також:

1.5.1. З питань кадрової роботи:

 • нормативно-правовими актами (Конституція України; Кодекс законів про працю України; Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58, іншими нормативно-правовими актами з трудового права та кадрового діловодства); локальними актами організації (статут; правила внутрішнього трудового розпорядку; колективний договір; положення про відділ кадрів; інструкція з кадрового діловодства);
 • наказами та розпорядженнями директора організації.

1.5.2. З питань захисту персональних даних:

 • Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, іншими нормативно-правовими актами у сфері захисту персональних даних;
 • положенням про захист персональних даних працівників та контрагентів у (назва організації);
 • наказами та розпорядженнями директора організації.

1.5.3. З питань розвитку, підвищення кваліфікації, навчання, атестації, оцінювання персоналу:

 • Законом України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.1997 № 695;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» від 15.05.2013 № 340;
 • наказом Мінпраці, Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві» від 26.03.2001 № 127/151;
 • локальними актами (назва організації): Положенням про адаптацію працівників, Положенням про атестацію працівників, Положенням про щорічне оцінювання працівників, Положенням про неформальне навчання робітничим професіям працівників, Положенням про кадровий резерв та ін.;
 • наказами та розпорядженнями директора організації.

1.5.4. З питань зайнятості:

 • Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування» від 13.03.2013 № 153;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» від 20.03.2013 № 175;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях» від 16.01.2013 № 20;
 • локальними актами (Положення про стажування студентів у (назва організації) та ін.);
 • наказами та розпорядженнями директора організації.

1.5.5. З питань військового обліку — організаційно-розпорядчими документами підприємства з відповідних питань, вказівками військового комісаріату, нормативно-правовими актами:

 • Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII;
 • Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII;
 • Положенням про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 № 377;
 • Переліком спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.1994 № 711;
 • Інструкцією з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженою наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660, зареєстрованим в Мін’юсті 12.03.2011 за № 308/19046 (далі — Інструкція з військового обліку);
 • Інструкцією щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та воєнного часу, затвердженою постановою Міжвідомчої комісії з питань бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу від 22.05.1996 № 1, зареєстрованою в Мін’юсті 16.07.1996 за № 363/1388.

1.5.6. З питань обліку робочого часу

 • Положенням про облік робочого часу (назва організації);
 • наказами та розпорядженнями директора організації.

1.5.7. З питань пенсійного забезпечення працівників:

 • Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII;
 • Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV;
 • постановою Кабінету Міністрів України від «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 12.08.1993 № 637;
 • постановою Пенсійного фонду України «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 25.11.2005 № 22-1.

1.5.8. Іншими нормативними актами із зазначених питань, прийнятими після затвердження цієї інструкції.

1.6. Мета діяльності — забезпечення обліку працівників організації, організація кадрового діловодства, забезпечення виконання норм законодавства про працю при здійсненні кадрових процедур, контроль за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення усіма підрозділами та працівниками організації, забезпечення обліку військовозобов’язаних та призовників, що працюють в організації.

1.7. У разі тимчасової відсутності начальника відділу кадрів на роботі (хвороба, відпустка, відрядження тощо) за наказом директора його обов’язки виконує заступник начальника відділу кадрів, а у разі відсутності і начальника, і заступника — інший працівник організації у порядку, встановленому законодавством.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Очолює роботу:

 • із забезпечення організації працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з цілями, стратегією та профілем організації, зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності, які змінюються;
 • з формування кадрового резерву для заміщення посад керівників (та їх заступників) структурних і відокремлених підрозділів, для заміщення інших посад фахівцями, які є дефіцитними на ринку праці;
 • з формування і ведення банку даних про кількісний та якісний склад кадрів, його розвиток та рух.

2.2. Керує розробленням перспективних і річних планів комплектування організації персоналом з урахуванням перспектив її розвитку, змін складу працівників у зв’язку з упровадженням нової техніки та технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих об’єктів.

2.3. Організує розроблення прогнозів, визначення поточної і перспективної потреби в кадрах і джерел їх укомплектування шляхом:

 • вивчення ринку праці,
 • встановлення прямих зв’язків із навчальними закладами і службами зайнятості,
 • контактів з організаціями аналогічного профілю,
 • інформування працівників організації про наявні вакансії,
 • використання засобів масової інформації (в т. ч. електронних) для розміщення оголошень про потребу у працівниках.

2.4. Бере участь у розробленні кадрової політики і кадрової стратегії організації.

2.5. Розробляє процедури відбору, прийняття, адаптації, випробування, звільнення, переведення працівників.

2.6. Забезпечує приймання випускників навчальних закладів згідно з одержаною в навчальному закладі професією і спеціальністю, спільно з керівниками підрозділів здійснює проведення їх адаптації та виховної роботи.

2.7. Організує роботу з підбору персоналу на вакантні посади за заявками керівників структурних підрозділів за результатами оцінювання кваліфікації, особистих і ділових якостей кандидатів.

2.8. Організовує роботу з проведення щорічного оцінювання результатів трудової діяльності працівників.

2.9. Організує роботу зі створення кадрового резерву шляхом:

 • планування ділової кар’єри нових працівників організації;
 • забезпечення регулярного призначення виконуючими обов’язки керівних та інших висококваліфікованих працівників на час їх відсутності працівниками, яких зараховано до кадрового резерву на заміщення відповідних посад;
 • підготовки кандидатів для заміщення керівних посад за індивідуальними планами;
 • проходження працівниками стажування за посадами вищого рівня в підрозділах організації;
 • забезпечення підвищення професійного та ділового рівня працівників організації через навчання на курсах підвищення кваліфікації/спеціалізації, стажування в інших організаціях, участь у спеціалізованих тренінгах, семінарах, практикумах тощо;
 • здійснення ротації керівників і спеціалістів за «суміжними» спеціальностями (згідно із законодавством про працю).

2.10. Здійснює заходи щодо атестації працівників:

2.10.1. Складає списки працівників, які підлягають атестації (у т. ч. повторній) у поточному році.

2.10.2. У строки, визначені Положенням про атестацію працівників організації, складає графіки проведення атестації.

2.10.3. На підставі наказу керівника організації бере участь у роботі атестаційної комісії (член комісії).

2.10.4. У поряду, визначеному Положенням про атестацію працівників організації, бере участь у розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій.

2.11. Організує згідно із законодавством про працю, положеннями, інструкціями і наказами керівника організації:

 • своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників;
 • ведення встановленої документації з обліку кадрів;
 • видачу довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;
 • оформлення, ведення, зберігання трудових книжок;
 • підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород.

2.12. Забезпечує підготовку документів для отримання працівниками свідоцтв про загально­обов’язкове державне соціальне страхування.

2.13. Забезпечує підготовку і подання до органів Пенсійного фонду та органів соціального захисту документів, необхідних для призначення працівникам організації та їх сім’ям пенсій та соціальних допомог.

2.14. Організує розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на вдосконалення керування кадрами за допомогою програми «1С: Підприємство 8» в конфігурації «1С:Зарплата і управління персоналом для України» для підсистеми «Управління персоналом» щодо:

 • реєстрації персональних даних працівників,
 • прийняття на роботу працівників,
 • звільнення працівників з роботи,
 • укладання трудових договорів у письмовій формі,
 • переведення, переміщення працівників,
 • розроблення посадових інструкцій,
 • планування відпусток,
 • обліку використання відпусток,
 • обліку відряджень,
 • обліку використання робочого часу працівників,
 • фіксування відсутності працівників на роботі,
 • військового обліку, складання звітів та повідомлень для військкоматів,
 • виявлення потреб у персоналі,
 • оцінювання укомплектованості штату організації,
 • аналізу причин плинності кадрів,
 • підбору персоналу шляхом аналізу анкет і опитувань,
 • оцінювання працівників,
 • атестації працівників.

та ін.

2.15. Розробляє посадові інструкції для посад, передбачених штатним розписом у відділі кадрів.

2.16. Здійснює керівництво та контроль за роботою підлеглих працівників (менеджерів з персоналу та інспекторів з кадрів). Надає методичну допомогу працівникам відділу кадрів.

2.17. Здійснює контроль за виконанням керівниками підрозділів законодавства про працю, локальних актів та розпорядчих документів керівника організації з питань роботи з кадрами.

2.18. Забезпечує:

 • відповідність кадрової документації законодавству у сфері праці, у сфері захисту персональних даних та вимогам системи управління якістю організації;
 • оформлення усіх кадрових процедур відповідно до законодавства про працю, законодавства про захист персональних даних, положень, інструкцій, а також наказів керівника організації.

2.19. Вивчає, узагальнює та аналізує:

 • дані статистичних і внутрішніх звітів щодо кількісного та якісного складу персоналу;
 • підсумки роботи з навчання та підвищення кваліфікації персоналу;
 • результати опитувань працівників;
 • причини плинності;
 • причини прогулів та інших порушень трудової дисципліни.

Готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків у роботі з персоналом.

2.20. Вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників.

2.21. Організовує роботу з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі планів економічного і соціального розвитку організації.

2.22. Організує співпрацю з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, іншими організаціями (у т. ч. за необхідності — з тими, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців) з метою забезпечення організації кваліфікованим персоналом.

2.23. Забезпечує постійне підвищення рівня професійних знань, вміння, навичок персоналу згідно з метою і стратегією організації, кадровою політикою, напрямом і рівнем розвитку техніки, технології і організації управління, освоєнням нових видів виробів, робіт (послуг), ресурсами і інтересами працівників для досягнення і додержання високої ефективності праці з виробництва конкурентоспроможної продукції.

2.24. Бере участь у розробленні стратегії розвитку персоналу організації, програм професійного розвитку, а також мотивації ділової кар’єри працівників.

2.25. Організує роботу з виявлення потреб у навчанні персоналу.

2.26. На основі аналізу загальної потреби організації у кадрах визначеного рівня і профілю підготовки, заявок структурних підрозділів, з урахуванням результатів атестації і індивідуальних планів розвитку працівників планує їх підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації. Визначає напрями, методи і строки навчання. Визначає форми навчання (курсове, індивідуальне) та спосіб навчання (внутрішнє, зовнішнє). Складає плани з навчання та підвищення кваліфікації працівників

2.27. Проводить роботу з відбору навчальних закладів та організацій для проведення зовнішнього навчання працівників.

2.28. Забезпечує укладання договорів з установами професійної освіти, курсами підвищення кваліфікації, організаціями, у т. ч. закордонними, з навчання і стажування персоналу, визначення витрат на навчання, організовує направлення працівників на навчання згідно з договорами.

2.29. Забезпечує оформлення необхідних документів працівникам, яких направляють на навчання, у т. ч. за кордон.

2.30. Забезпечує укладання договорів з викладачами, інструкторами виробничого навчання, складання документів для оплати їх праці та доплат за керівництво практикою і стажування.

2.31. Очолює роботу з вдосконалення форм і методів професійного навчання та підвищення кваліфікації персоналу, аналізу якісних показників результатів навчання та його ефективності.

2.32. Організує роботу з виконання планів навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

2.33. Організує роботу з підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників за робітничими професіями. Співпрацює з цього питання з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

2.34. Керує організацією практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, учнів (слухачів) професійно-технічних навчальних закладів у період проходження ними стажування, і усіх видів практики.

2.35. Організує та контролює облік використання робочого часу в організації.

2.36. Веде облік використання робочого часу підлеглих працівників у відповідності з локальними актами та розпорядчими документами організації.

2.37. Організує роботу із складання графіків відпусток та контролює його виконання.

2.38. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах організації і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.39. Розробляє заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження непродуктивних витрат робочого часу та контролює виконання цих заходів.

2.40. Забезпечує складання встановленої звітності (зовнішньої і внутрішньої) з обліку кадрів та роботи з персоналом.

2.41. Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та конфліктів.

2.42. Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку.

2.43. Контролює виконання нормативів з працевлаштування інвалідів та дотримання квоти працевлаштування категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Бере участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на виконання і дотримання зазначених нормативів і квот.

3. Права

Має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку від усіх посадових осіб та структурних підрозділів організації інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

3.2. Вимагати від працівників організації надання до кадрової служби у встановлені строки необхідних документів (заяв, пояснень, документів про освіту тощо).

3.3. Подавати директору пропозиції щодо підвищення ефективності кадрової роботи в організації.

3.4. Підписувати та візувати документи у межах компетенції.

3.5. Засвідчувати копії документів (наказів, дипломів, свідоцтв про народження дітей, довідок до акту огляду МСЕК тощо) для внутрішнього користування (особові справи, справи бухгалтерії тощо).

3.6. Засвідчувати записи у трудових книжках працівників.

3.7. Засвідчувати довідки працівникам про теперішню і минулу трудову діяльність в організації, засвідчувати копії (витяги) трудових книжок, наказів з кадрових питань, що видаються працівникам для подання стороннім установам.

4. Відповідальність

Несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або неякісне виконання своїх обов’язків відповідно до цієї посадової інструкції.

4.2. Розголошення інформації з документів з грифом «Для службового користування» та розголошення персональних даних, які довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків на посаді начальника відділу кадрів.

4.3. Завдання шкоди діловій репутації організації, а також матеріальних збитків з власної провини (у межах, встановлених законодавством України).

4.4. Недотримання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії.

5. Повинен знати

5.1. Конституцію України, законодавчі та нормативно-правові акти у сфері праці, зайнятості, захисту персональних даних, з питань військового обліку.

5.2. Законодавчі і нормативні акти, методичні матеріали з управління персоналом.

5.3. Структуру і штат організації; його профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку.

5.4. Кадрову політику і стратегію організації.

5.5. Порядок складання прогнозів, визначення перспективної і поточної потреби у кадрах.

5.6. Джерела забезпечення організації кадрами.

5.7. Стан ринку праці.

5.8. Системи і методи оцінювання персоналу.

5.9. Методи аналізу професійно-кваліфікаційної структури кадрів.

5.10. Порядок оформлення, ведення і збереження документації, пов’язаної з кадрами і їх рухом; порядок формування і ведення банку даних про персонал організації; діловодство, стандарти організаційно-розпорядчої документації.

5.11. Вимоги системи управління якістю, що впроваджено в організації, щодо оформлення документації, а також регламентації процесів та процедур, в яких бере участь кадрова служба організації.

5.12. Можливості використання сучасних інформаційних технологій у роботі кадрових служб.

5.13. Організацію табельного обліку.

5.14. Передовий вітчизняний і світовий досвід роботи з персоналом.

5.15. Порядок розроблення планів комплектування організації кадрами.

5.16. Нормативні акти щодо порядку призначення та виплати допомоги з усіх видів загально­обов’язкового державного страхування.

5.17. Порядок визначення страхового стажу (усіх видів), надання пільг та компенсацій працівникам.

5.18. Порядок оформлення приймання, переведення, переміщення, звільнення працівників та зміни істотних умов праці внаслідок змін в організації виробництва і праці.

5.19. Порядок оформлення, ведення, зберігання та обліку трудових книжок та особових справ працівників, оформлення облікової документації з кадрів.

5.20. Порядок оформлення пенсій працівникам організації та їх сім’ям.

5.21. Методичні матеріали з обліку та руху персоналу, методи обліку руху кадрів.

5.22. Порядок складання встановленої звітності.

5.23. Основи:

 • профорієнтаційної роботи;
 • соціології,
 • психології праці,
 • економіки (у т. ч. економіки праці)
 • організації виробництва та управління.

5.24. Принципи державної системи професійної класифікації.

5.25. Порядок проведення атестації та підвищення кваліфікації працівників організації.

5.26. Порядок проходження усіх видів практики учнями професійно-технічних та студентами вищих навчальних закладів.

5.27. Порядок проходження стажування учнями професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів, що здобули певний рівень освіти та продовжують навчання.

5.28. Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

5.29. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки: «правознавство», «документознавство та інформаційна діяльність», «економіка праці і управління персоналом»; стаж роботи з управління персоналом — не менше 2 років.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав взаємодіє:

7.1. З усіма керівниками структурних підрозділів організації та працівниками, підпорядкованими безпосередньо директору організації та його заступникам, з питань отримання від них необхідної інформації та даних, які потрібні для ефективної роботи відділу кадрів.

7.2. З установами і організаціями, що надають освітні послуги, з питань розвитку, підвищення кваліфікації, навчання персоналу

7.3. З представниками військових комісаріатів з питань, обліку військовозобов’язаних та призовників.

7.4. З представниками територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції з питань реалізації Закону України «Про зайнятість населення».

7.5. З представниками органів державної статистики з питань подання статистичної звітності.

7.6. З органами Пенсійного фонду з питань оформлення пенсій працівникам організації та членам їх сімей.

Назва посади особи,
що розробила посадову
інструкцію                

                                                ПідписІніціали, прізвище

Візи

Юрисконсульт

   

 (підпис)   (ініціали, прізвище)

« » 20 р.

З інструкцією ознайомлений(-а)

копію отримано

   

 (підпис)   (ініціали, прізвище)

« » 20 р.

КОМЕНТАР РОЗРОБНИКА

Олена САВРОВА,

заступник головного редактора журналу «Кадровик-01», експерт Гарячої Лінії Кадровика

Посадова інструкція начальника відділу кадрів розроблена на основі кваліфікаційної характеристики, уміщеної у Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристики професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 29.12.2004 № 336. Утім, кваліфікаційна характеристика слугувала для нас лише «керівництвом до дії», адже вона дає узагальнені функції та завдання, а реальна посадова інструкція потребує максимальної конкретизації і повинна враховувати законодавчі новації (а з 2004 року, коли затвердили кваліфікаційну характеристику начальника відділу кадрів, змін у законодавстві відбулося чимало, пригадаємо лише впровадження законодавства у сфері захисту персональних даних).

При розробленні примірної посадової інструкції начальника відділу кадрів у великій пригоді став практичний досвід в організації роботи кадрової служби, адже «практика — рідна мати досвіду».

У запропонованій інструкції враховано й те, що кадрова служба опікується не суто питаннями трудового права, а й великою кількістю питань суміжних правових сфер (призначення пенсій, забезпечення реалізації законодавства про зайнятість, соціальне страхування, соціальний захист інвалідів, і, звісно, кадрове діловодство).

Безумовно, наша інструкція містить орієнтовний, примірний (скажімо так — теоретично можливий) набір завдань та обов’язків. Однак сподіваємося, що Ви легко адаптуєте його під специфіку Вашої організації.

І, наостанок, мудре висловлювання від великого французького художника Ежена Делакруа: «Досвід має вчити двом речам: багато що потребує виправлення, але не слід виправляти занадто».


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo