Лікарняні: від видачі листка непрацездатності до оплати

91865
Мабуть, у кожній організації трапляються періоди, коли певна кількість працівників відсутня на роботі. І не про період відпусток зараз йдеться… Це, на жаль, період хвороб:-( Таку відсутність на роботі працівники зобов’язані підтверджувати листком непрацездатності. А нам, кадровикам, варто прослідкувати правильне заповнення лікарняних листків

ЕТАП 1. Перевірка дотримання порядку видачі листка непрацездатності та правильності його заповнення в медичному закладі

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — його копія, засвідчена підписом керівника (далі — роботодавець) і печаткою за основним місцем роботи (п. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV; далі — Закон № 1105).

Бланк листка непрацездатності складається з трьох частин:

 • корінець;
 • лицьовий бік;
 • зворотний бік.

Корінець заповнюється і залишається у медичному закладі, тому перевіряємо правильність заповнення лицьового та зворотного боків.

Лікарняні: від видачі листка непрацездатності до оплати

Крок 1. Перевіряємо дотримання порядку видачі

Після отримання листка непрацездатності працівник повинен надати його табельнику (уповноваженій особі) для заповнення верхньої частини зворотної сторони та коригування табеля обліку робочого часу.

Залежно від особливостей функціонування організації табелювання може здійснюватись як табельником, так і керівником працівника або працівником кадрової служби. Однак за будь-якого розподілу обов’язків, особа, яка веде табель обліку робочого часу, повинна звернути увагу на певні деталі.

Порядок і умови видачі, продовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, контролю за правильністю їх видачі визначені Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція № 455).

За Інструкцією № 455 листок непрацездатності видається громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) в організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у т. ч. в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах. Крім того, отримати «лікарняний» мають право також особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів, зокрема громадських організацій; члени колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів.

Перелік осіб, які мають право видавати листки непрацездатності (п. 1.4 Інструкції № 455):

 • лікуючі лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров’я;
 • лікуючі лікарі стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Мінсоцполітики;
 • лікуючі лікарі туберкульозних санаторно-курортних закладів;
 • фельдшери у місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих суднах;
 • лікуючі лікарі закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці.

Увага!

Видавати листки непрацездатності не мають права лікарі:

 • станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;
 • станцій переливання крові;
 • закладів судово-медичної експертизи;
 • бальнеогрязелікувальних, косметологічних та фізіотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік;
 • будинків відпочинку;
 • туристичних баз;
 • зубопротезних поліклінік (відділень) ;
 • санітарно-профілактичних закладів,

а також лікуючі лікарі лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

Листок непрацездатності видається і закривається в одному лікувально-профілактичному закладі, крім випадків доліковування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. За наявності показань для подальшого лікування іншим лікувально-профілактичним закладом видається новий лікарняний як продовження попереднього.

У разі захворювання, травми, зокрема й побутової, лікарняний видається в день установлення непрацездатності, крім випадків лікування в стаціонарі. Однак особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними по завершенні робочого дня, листок непрацездатності може видаватись, за їх згодою, з наступного календарного дня (п. 2.6 Інструкції № 455).

У разі лікування в стаціонарі лікуючий лікар спільно з завідувачем відділення видають лікарняний за весь період стаціонарного лікування. У разі потреби продовження лікування в амбулаторних умовах, його може бути продовжено на термін до трьох календарних днів з обов’язковим обгрунтуванням у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з неї (п. 2.9 Інструкції № 455).

Увага!

Видача листків непрацездатності здійснюється лікуючим лікарем (фельдшером) при пред’явленні паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу непрацездатного (п. 1.6. Інструкції № 455). На практиці ж отримати лікарняний можливо лише при пред’явленні паспорту, при наявності інших документів, що посвідчують особу (наприклад, водійські права), доводиться звертатись із заявою на ім’я головного лікаря для отримання дозволу на його видачу.

Крок 2. Перевіряємо правильність заповнення листка непрацездатності в медичному закладі

Лицьовий бік має заповнити лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом (Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом МОЗ Мінпраці, ФСС з ТВП, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406; далі — Інструкція № 532).

Необхідно звернути увагу на такі особливості заповнення лицьового боку листка непрацездатності, виданого працівнику:

 • має бути підкреслено слово «первинний» або «продовження». Якщо цей листок є продовженням, повинні зазначатися номер та серія попереднього;
 • назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я зазначаються повністю і повинні відповідати штампу та печатці закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;
 • дата видачі листка непрацездатності зазначається у такий спосіб: цифрою вказується число, після чого літерами — назва місяця, цифрами вказується рік;
 • прізвище, ім’я, по батькові працівника, вік (число повних років, зазначених цифрами) повинні відповідати його паспортним даним;
 • місце роботи (назва і місцезнаходження організації) зазначається повністю без скорочень;
 • у графі «Причина непрацездатності» обов’язково повинна бути підкреслена відповідна причина увільнення від роботи. Пункти 2, 4 не можуть містити виправлень;
 • обов’язково зазначається режим, який призначався хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо;
 • при порушенні хворим призначеного режиму у графі «Відмітки про порушення режиму» зазначається дата порушення, засвідчена підписом лікаря, а в графі «Примітка» — вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров’я; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та ін.);
 • якщо тимчасова непрацездатність працівника настала поза постійним місцем проживання і роботи, листок непрацездатності у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» має бути підписаний головним лікарем. Підпис засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я;
 • у графі «Звільнення від роботи» записи у кожному рядку повинні підтверджуватися підписом та печаткою лікаря. У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчується їх підписами та печатками;
 • посада, прізвище лікаря, його підпис у графі «Стати до роботи» засвідчуються печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;
 • у разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «Продовжує хворіти» та зазначається номер нового листка непрацездатності.

На бланку лікарняного листка дозволяється не більше двох виправлень, які здійснюються шляхом закреслення неправильного запису та внесення правильного. Виправлення підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Крок 3. Реєструємо в Журналі обліку листків непрацездатності

На практиці, навіть невеликим організаціям радимо вести Журнал обліку листків непрацездатності.

Такий журнал може містити такі графи, як:

 • номер за порядком;
 • дата надходження;
 • прізвище, ім’я, по батькові (або ініціали) працівника;
 • номер та серія;
 • медичний заклад, яким видано;
 • період тимчасової непрацездатності.

ЕТАП 2. Заповнення зворотного боку листка непрацездатності

Зворотна сторона поділена на чотири частини, які мають заповнити:

 • табельник (уповноважена особа);
 • працівник кадрової служби (уповноважена особа);
 • голова комісії (уповноважений) із соціального страхування (далі — комісія);
 • працівник бухгалтерії.

Крок 1. Табельник (або інша особа, уповноважена на ведення обліку робочого часу) заповнює першу частину зворотного боку листка непрацездатності

При заповненні першої частини зворотного боку табельник зазначає таку інформацію:

 • назва організації відповідно до установчих документів;
 • структурний підрозділ, посада та табельний номер працівника;
 • характер роботи (постійна, тимчасова або сезонна);
 • період, в який працівник не працював;
 • дата, з якої працівник став до роботи.

Приклад заповнення лікарняного листка

Лікарняні: від видачі листка непрацездатності до оплати

До відома!

На жаль, бланк листка непрацездатності, затверджений Інструкцією № 532 ще у 2004 році, не відповідає вимогам чинного законодавства. Тому на практиці, частину відомостей, яку має вносити бухгалтерія, зазвичай подають на окремому аркуші як додаток до лікарняного листка.

Після внесення зазначених відомостей табельник ставить свій підпис, розшифровує його (вказує ініціали та прізвище), зазначає дату заповнення.

Крок 2. Працівник кадрової служби (або інша особа, уповноважена вести облік кадрів) заповнює другу частину зворотного боку листка непрацездатності

Другу частину зворотного боку заповнює працівник кадрової служби (або інша особа, уповноважена вести облік кадрів) і містить відомості про страховий стаж, необхідні для визначення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності.

Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (п. 1 ст. 21 Закону № 1105).

Працівник кадрової служби зазначає свою посаду, ставить підпис і розшифровує його.

Крок 3. Визначаємо, чи є обмеження розміру допомоги залежно від страхового стажу за останні 12 місяців

Звернімо увагу на чергову новацію, що фактично обмежила розмір допомоги.

Так, згідно з частиною 4 статті 19 Закону № 1105, застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру набули менше шести місяців страхового стажу, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього закону в таких розмірах:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності — з огляду на нараховану заробітну плату, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку;
 • допомога по вагітності та пологах — з огляду на нараховану заробітну плату, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку.

Починаючи з 1 січня 2015 року вказана норма Закону № 1105 застосовується у вигляді обмеження визначеної на загальних підставах суми допомоги у розрахунку на місяць, якщо на момент настання страхового випадку застрахована особа не набула сумарно у 12-місячному періоді, що передує страховому випадку, шестимісячного страхового стажу.

Увага!

Навіть якщо особа має понад вісім років страхового стажу або право на пільги при його обчисленні, але за останні 12 місяців, що передували страховому випадку, до страхового стажу особи зараховано лише шість місяців, то все одно маємо застосувати обмеження розміру допомог, передбачене частиною 4 статті 19 Закону № 1105.

Обмеження, визначене статтею 19 Закону № 1105, застосовується лише після обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності на загальних підставах, тобто після застосування коефіцієнта середньої заробітної плати залежно від страхового стажу.

Крок 4. Повідомляємо комісію із соцстраху про обмеження оплати лікарняного

У випадку, коли за останні 12 місяців до страхового випадку працівник набув менше 6 місяців страхового стажу, рекомендуємо кадровику повідомити про це орган, який згідно зі статтею 30 Закону № 1105 приймає рішення про призначення матеріального забезпечення, — комісію або уповноваженого із соціального страхування.

Приклад повідомлення голові комісії із соціального страхування про необхідність обмеження розміру допомоги із тимчасової непрацездатності через відсутність необхідної кількості місяців страхового стажу за рік, що передував страховому випадку

Лікарняні: від видачі листка непрацездатності до оплати

Увага!

Залежно від кількості працівників на підприємстві доцільно розглянути питання розробки трафаретної форми повідомлення комісії (уповноваженого) про обмеження, які слід враховувати при призначенні допомоги. У будь-якому разі передання відомостей особою, яка володіє інформацією про страховий стаж працівника, до органу, що призначає допомогу, слід документувати.

Крок 5. Комісія (уповноважений) із соціального страхування заповнює третю частину зворотного боку листка непрацездатності

Третю частину зворотного боку заповнює комісія, повноваження якої визначено в Розділі ІІІ Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 № 25 (далі — Положення № 25):

 • приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків;
 • приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково);
 • перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;
 • здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам.

У випадку ухвалення рішення про призначення допомоги голова комісії вказує розмір допомоги у відсотках від середньої заробітної плати (доходу) працівника залежно від страхового стажу. Якщо прийнято рішення про відмову в призначенні допомоги, зазначаються причини, якими зумовлене його прийняття.

Обставини, за яких допомога по тимчасовій непрацездатності не надається (ст. 23 Закону № 1105):

 • у разі одержання працівником травм або захворювання при вчиненні злочину;
 • у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
 • за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
 • за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
 • у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;
 • за період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Комісія також приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення при порушенні працівником в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності режиму, встановленого лікарем, або неявці без поважних причин у призначений строк на медичний огляд. Працівник втрачає право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням комісії.

Особливу увагу комісія має звернути на наявність підстав для видачі листка непрацездатності та правильність його заповнення медичним закладом, оскільки порушення вимог Інструкції № 455 або Інструкції № 532 є підставою для відмови в наданні працівнику допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Рішення комісії оформлюються протоколом в день їх прийняття. Форму протоколу наведено у додатку до Положення № 25.

Якщо за останні 12 місяців працівник не набув понад 6 місяців страхового стажу, тобто має бути обмежено розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, слід відбити це у протоколі комісії.

Оскільки типовий бланк протоколу допоки не відповідає реаліям чинного законодавства, протокол можна доповнити приміткою (наприклад так, як показано у зразку).

Приклад оформлення протоколу комісії із соціального страхування щодо призначення матеріального забезпечення за наявності обмежень розміру допомоги (фрагмент)

Лікарняні: від видачі листка непрацездатності до оплати

Згідно зі статтею 32 Закону № 1105 документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше 10 днів з дня їх надходження.

Крок 6. Працівник бухгалтерії заповнює четверту частину зворотного боку листка непрацездатності

На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування бухгалтерська служба обчислює розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, про що робить відповідні відмітки в четвертій частині зворотного боку. За наявності підстав для застосування норм частини 4 статті 19 Закону № 1105 бухгалтерія обмежує розмір допомоги, при цьому проставлення окремої відмітки про це на листку непрацездатності не передбачено.


ПРИКЛАД 1

На дату настання страхового випадку (5 вересня 2016 року) працівник мав менше 3 років сумарного страхового стажу, при цьому за останні 12 місяців працівник набув 5,5 місяців страхового стажу.

Середня заробітна плата, обчислена відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266, становить 2000 грн.

Розрахована допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до сумарного страхового стажу має становити 1000 грн. (50% середньої заробітної плати).

Оскільки розрахований розмір допомоги не перевищує розміру мінімальної заробітної плати у вересні 2016 року (1450 грн.), обмеження, передбачені частиною 4 статті 19 Закону № 1105, не застосовуємо.


ПРИКЛАД 2

На дату настання страхового випадку (5 вересня  2016 року) працівник мав менше 3 років сумарного страхового стажу, при цьому за останні 12 місяців працівник набув 5,5 місяців страхового стажу.

Середня заробітна плата, обчислена відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266, становить 3000 грн.

За розрахунками і відповідно до страхового стажу і кількості днів непраездатності допомога по тимчасовій непрацездатності  має становити 1500 грн. (50% середньої заробітної плати).

Оскільки розрахований розмір допомоги перевищує розмір мінімальної заробітної плати у вересні  2016 року (1450 грн.), застосовуємо обмеження частиною 4 статті 19 Закону № 1105.

Допомога по тимчасовій непрацездатності, яку отримає працівник, становитиме 1450 грн.


Четверта частина зворотної сторони листка непрацездатності заповнюється бухгалтерією організації. До таблиці «Довідка про заробітну плату» заносять дані про нараховану заробітну плату в місяцях розрахункового періоду, на підставі яких розраховується середня заробітна плата. У таблиці «Належить до виплати» вказується, за який період виплачується допомога, кількість робочих днів, розмір допомоги у відсотках від середньої заробітної плати і сума.

Зазначені дані засвідчуються підписами роботодавця та головного бухгалтера. Підпис роботодавця засвідчується печаткою організації та розшифровується.

ЕТАП 3. Підготовка документів для оплати листка непрацездатності та взаємодія з робочими органами ФСС

Крок 1. Готуємо заяву-розрахунок та направляємо її до робочих органів ФСС

На підставі рішення комісії про призначення матеріального забезпечення роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок за формою, наведеною у додатку до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 № 26 (далі — Порядок № 26).

Порядком № 26 визначені умови фінансування ФСС для надання матеріального забезпечення за такими видами:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
 • допомога по вагітності та пологах;
 • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких зберігається у роботодавця, а другий подається до робочого органу ФСС. Заява-розрахунок підписується керівником підприємства, головним бухгалтером та скріплюється печаткою.

Крок 2. Отримуємо фінансування від ФСС та оплачуємо листок непрацездатності

Робочі органи ФСС фінансують роботодавця протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку (п. 8 Порядку № 26 та п. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок роботодавця останній зобов’язаний здійснити виплату працівнику в найближчий день, установлений для виплати заробітної плати.

За матеріалами журналу «Кадровик-01» та системи «Експертус: Кадри» (публікації Віталія Пузька, заступник начальника юридичного відділу Виконавчої дирекції Київського міського відділу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та Віктора Кирпенка, експерта з питань соціального страхування)Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Накази на підприємстві

Електронна книга для кадровика та секретаря

Читати


© Кадровик-01, 2018. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ 18746-7546 ПР від 02.03.2012


 • Ми в соцмережах
... це як сніг на голову!

Не скачується? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
і скачаю все
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
×
Стаття призначена для професіоналів!

Підтвердіть, будь ласка, свій статус професіонала, пройшовши швидку реєстрацію. Після цього Вам будуть доступні:

• професійні матеріали сайту;

• 31 шпаргалка для безпомилкової роботи;

• вебінари та презентації від найкращих експертів з кадрів.У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І продовжу читання
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
×

Кримінальна відповідальність за порушення у сфері праці

СКАЧАЙТЕ собі та покажіть директору