Звільнення за переведенням на інше підприємство

1 вересня 2020
92502
Середній бал: 5 із 5

Переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу чи організацію допускається лише за його згодою і передбачає погодження цього питання трьома сторонами. Алгоритм звільнення в порядку переведення залежить від того, хто ініціює переведення на інше підприємство. Зразки супровідних документів та покрокову інструкцію для кадровика знайдете у статті.

Порядок звільнення у зв'язку з переведенням

На звільнення шляхом переведення мають дати згоду:

  • працівник;
  • керівник організації, на якій працівник працює у теперішній час;
  • керівник організації, в яку планується переведення працівника.

Оскільки при такому переведенні передбачається зміна організації, в якій працює працівник, то здійснити переведення можна тільки через припинення трудового договору з попереднім роботодавцем та укладення трудового договору з майбутнім роботодавцем.

Права працівника, якого звільняють у зв’язку з переведенням на роботу в іншу організацію

Підставою для припинення трудового договору в цьому разі є переведення працівника, за його згодою в іншу організацію (п. 5 ст. 36 КЗпП).

Ініціатором переведення може бути як працівник, так і кожен з роботодавців.

Наприклад:

Працівник може виступати ініціатором переведення в іншу організацію у разі самостійного підбору більш підходящої для себе роботи.

Роботодавець, у якого працює працівник, може виступати ініціатором переведення у випадках обов’язкового працевлаштування працівників у разі ліквідації організації або закінчення строку трудового договору з вагітними та жінками, що мають дітей віком до трьох років (до шести років — ч. 6 ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда та інших категорій працівників, визначених законодавством, зокрема, статтею 186-1 КЗпП (ст. 184 КЗпП).

Також попередній роботодавець може виступати ініціатором переведення працівників усіх категорій в іншу організацію у разі змін в організації виробництва і праці, які тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників.

Майбутній роботодавець може виступати ініціатором переведення у разі, коли він зацікавлений у працевлаштуванні в своїй організації висококваліфікованого та досвідченого спеціаліста.

Усі домовленості мають оформлятися в письмовій формі, адже кожен з роботодавців при погодженні бере на себе зобов’язання з надання певних пільг і гарантій працівникові, який переводиться.

Оформлюємо лист з пропозицією про працевлаштування працівника

Зазначений крок обов’язковий у разі, коли ініціатором звільнення шляхом переведення є роботодавець, у якого на даний час працює працівник.

Роботодавець, у якого є потреба в подальшому працевлаштуванні працівників, які підлягають звільненню (вивільненню), звертається з листом до керівника (керівників) організацій, де задіяні фахівці відповідних спеціальностей та професій. 

Як провести скорочення штату

Отримуємо лист-клопотання про звільнення працівника для подальшої роботи в іншій організації

Роботодавець, який бажає (погоджується) працевлаштувати в себе працівників іншої організації, надсилає керівнику цієї організації лист-клопотання про звільнення працівників у зв’язку з переведенням.

Лист може бути надіслано як у відповідь на запит іншого роботодавця про можливість працевлаштування працівників, які підлягають звільненню (вивільненню), так і з власної ініціативи роботодавця, а також на прохання працівника, який бажає перевестися з однієї організації в іншу з власної ініціативи.

У листі-клопотанні мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень і заміни ініціалами) працівників, які мають бути працевлаштовані в організації, а також термін, в який роботодавець зобов’язується працевлаштувати працівників. Визначення конкретного терміну позбавляє сторони від можливих непорозумінь щодо строків звільнення з попередньої організації та строків працевлаштування в нову організацію.

Увага!

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншої організації, за погодженням між керівниками організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору (ст. 24 КЗпП).

Приймаємо рішення про можливість звільнення у порядку переведення

Після надходження листа-клопотання про звільнення працівника у порядку переведення до іншої організації лист підлягає реєстрації та розгляду керівником організації.

Сам по собі факт надходження в організацію такого листа не зобов’язує роботодавця ані звільнити працівника за переведенням, ані зробити це в зазначені у листі строки.

Керівник приймає рішення про можливість переведення виходячи не лише з інтересів працівника, а в першу чергу — виходячи з інтересів організації.

Дату звільнення слід визначити так, щоб провести звільнення в строки, зазначені в листі, та працівник встиг завершити невідкладні справи за своєю посадою, здати на склад видані під звіт матеріальні цінності тощо.

У разі прийняття позитивного рішення керівник накладає на лист резолюцію, яка містить вказівку працівнику кадрової служби щодо отримання від працівника згоди на звільнення.

Отримуємо згоду працівника на звільнення у порядку переведення

Рішення роботодавця звільнити працівника в порядку переведення ще не дає права йому цього зробити. Переведення на іншу роботу допускається тільки за згодою працівника (ст. 32 КЗпП, п. 31 Постанови № 9).

Свою згоду працівник може викласти в заяві.

Залежно від того, хто був ініціатором змін, заява на звільнення у зв'язку з переведенням може починатися словом «прошу», якщо ініціатор звільнення — працівник або «згоден», якщо ініціатор звільнення — один з роботодавція.

Зразок заяви про звільнення в порядку переведення

Роз’яснюємо працівнику правила виплати компенсації

Працівник кадрової служби зобов’язаний роз’яснити працівнику, що у разі переведення на роботу в іншу організацію, грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок організації, до якої переходить працівник (ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР, далі — Закон про відпустки).

Увага!

Якщо працівник, який має право на додаткову відпустку, виявив бажання перерахувати грошову компенсацію до нової організації, то перерахуванню підлягає лише компенсація за невикористані щорічні відпустки. Компенсацію за невикористані відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А І групи, слід виплатити при звільненні.

Готуємо проект наказу про звільнення у зв’язку з переведенням

На підставі листа-клопотання та заяви працівника кадровик готує проект наказу про звільнення у зв'язку з переведенням.

У наказі обов’язково вказується кількість невикористаних днів відпустки, які підлягають компенсації при звільненні або зазначається про те, що компенсацію за невикористану відпустку буде перераховано до іншої організації.

Після підписання керівником організації наказ реєструється в Журналі реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання. Оригінал наказу підшивається до справи «Накази з кадрових питань тривалого строку зберігання за рік», копію наказу слід долучити до особової справи працівника.

Зразок наказу про звільнення в порядку переведення

Проводимо розрахунок з працівником

Надалі виплачуємо працівникові суми, належні при звільненні. У разі перерахування компенсації до нової організації видаємо працівникові довідку про невикористані дні щорічної відпустки.

Оформлюємо і видаємо трудову книжку

Запис в трудовій про звільнення в порядку переведення вносять відповідно до абзацу першого пункту 2.27 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58).

Трудову книжку видають працівникові в день звільнення.

При звільненні працівник розписується в особовій картці про отримання трудової книжки (типова форма № П2) та у Книзі обліку руху трудових книжок та вкладишів до них.

Ось так має проходити звільнення в звязку з переведенням. Кадровику залишається завершити особову справу звільненого працівника у поточному діловодстві. 


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo