text
Кадровик01

Працевлаштування іноземців в Україні

 • 5 січня 2017
 • 10710

Працевлаштування іноземців не потребує значних зусиль з боку вітчизняного роботодавця. Однак порядок, передбачений законодавством, має бути дотриманим.

Іноземців і тих, хто не має громадянства (далі – іноземець), беруть на роботу в Україні, керуючись дозволом на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, якщо інше не обумовлено в міжнародних угодах України, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України. Про це зазначено у ч. 4 ст. 3 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

Увага!

Іноземців, котрі постійно проживають в Україні (та яким видана посвідка на постійне проживання), приймають на роботу на загальних підставах, тобто для них діє такий самий порядок, що і для українських громадян.

Яким же є сам порядок працевлаштування іноземців в Україні, коли необхідно отримати дозвіл служби зайнятості.

Власне порядок видачі дозволу на працевлаштування іноземців та осіб, котрі не мають громадянства, продовження терміну його дії чи навпаки — анулювання (далі — Порядок № 437) визначений у постанові КМУ від 27.05.2013 № 437 (далі — Постанова № 437).

Отримання дозволу на працевлаштування іноземця

Дозвіл видають територіальні органи Державної служби зайнятості в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — територіальні органи) за місцезнаходженням підприємства, установи, організації (далі — організація) на застосування на конкретних посадах (п. 2 Порядку № 437).

Зокрема, коли йдеться про прийняття на роботу іноземця, законодавство України визначає певні категорії таких осіб, коли обов’язково слід отримати дозвіл на працевлаштування від служби зайнятості. Насамперед роботодавець повинен звернутися по дозвіл на застосування праці іноземців:

 • якщо в Україні чи окремому її регіоні немає кваліфікованих працівників, котрі володіють необхідними навиками, знаннями та досвідом для виконання відповідного виду роботи (далі — категорія І);
 • якщо може достатньо обгрунтувати доцільність застосування праці таких осіб, однак, коли інше не обумовлено в міжнародних договорах України, які визнала обов’язковими для виконання ВР (далі — категорія ІІ);
 • яких направив в Україну закордонний працедавець на основі договорів (контрактів), що були укладені між українським та іноземним суб’єктом господарювання, якщо кількість кваліфікованих іноземців, яких залучають для виконання певного обсягу робіт в рамках цих контрактів, не перевищує 50% загальної кількості працівників, котрі працюватимуть на умовах договорів чи контрактів (далі — категорія ІІІ);
 • які відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (ст. II Генеральної угоди про торгівлю послугами) є «внутрішньокорпоративними цесіонаріями» (далі — категорія ІV);
 • стосовно яких ухвалене рішення про оформлення документів щодо вирішення питання з приводу визнання біженцями чи особами, котрі мають потребу в додатковому захисті (далі — категорія V).

Строк дії дозволу для різних категорій іноземців

Пунктами 18-20 Порядку № 437 визначено, що строк дії дозволу для працевлаштування різних категорій іноземців різниться так:

 • І-ІІІ категорії такий документ видається на строк, що відповідає обумовленому в трудовому договорі (контракті), але не може перевищувати одного року (зауважимо, що у випадку, коли контракт безстроковий, то термін дії дозволу становить один рік); продовжувати дозвіл можна будь-яку кількість разів на той самий строк;
 • для ІV категорії термін дії дозволу не може перевищувати трьох років (однак за потреби його можна продовжити на два роки будь-яку кількість разів);
 • для V категорії термін дії дозволу є таким самим, як і довідки про звернення за захистом в Україні, але не може перевищувати одного року (знову-таки, дозвіл можна продовжити, якщо термін дії довідки також був продовжений).

Документи на отримання дозволу для працевлаштування іноземця

Щоб одержати дозвіл, працедавець чи уповноважена ним особа має подати до служби зайнятості пакет документів, зазначених у Порядку № 437. Проте перелік документів залежно від категорії іноземця буде різним.

Увага!

Зазвичай керівник надає доручає посадовій особі організації, щоб та представляла інтереси працедавця для отримання дозволу. Таке доручення має бути у письмовому вигляді.

Усі необхідні для отримання дозволу на працевлаштування іноземця документи, що надані з боку зарубіжної країни та складені іноземною мовою, обов’язково повинні мати український переклад та засвідчені відповідно до законодавства держави, де вони були видані та легалізовані в МЗС, якщо в міжнародних договорах України, згода на обов’язковість яких видана ВР, не зазначене інше.

Територіальний орган служби зайнятості приймає та реєструє заяву і документи в день отримання за описом (копію видають працедавцю чи уповноваженій особі з обов’язковим зазначенням дати та номера реєстрації таких документів) та протягом одного робочого дня має розглянути, чи відповідають вони Порядку № 437.

Увага!

Посадові особи територіального органу не мають права вимагати від роботодавців документи, що не передбачені Порядком № 437.

Відтак, згідно із п. 13 Порядку № 437, протягом семи робочих днів від дня реєстрації документів територіальний орган має ухвалити рішення стосовно видачі/невидачі дозволу, продовження дії чи відмови в ній, або анулювання дозволу.

Надалі, як передбачено в п. 14 Порядку № 437, оформлене наказом рішення має бути надіслане не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття працедавцю поштою з повідомленням про вручення, а також на електронну пошту. Зокрема, мають бути зазначені реквізити для оплати за видачу дозволу. Також рішення має бути викладене на офіційному сайті територіального органу (де, до речі, також мають бути зазначені платіжні реквізити ).

Увага!

Видача дозволу обійдеться працедавцю у чотири мінімальні заробітні плати (абз. 1 п. 2 Постанови № 437).

Оплатити дозвіл на працевлаштування іноземців організація-роботодавець має протягом 10 робочих днів від дня одержання рішення. Здійснення оплати має бути підтверджене відповідною квитанцією. У разі якщо протягом цього строку кошти не будуть внесені, рішення вважається анульованим (п. 15 Порядку № 437).

Увага!

Є винятки, коли плата за видачу дозволу не стягується для таких осіб:

 • стосовно яких було ухвалене рішення про оформлення документів щодо надання статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту;
 • які подали документи для продовження дії дозволу.

Отже, коли територіальний орган ухвалив рішення про видачу дозволу, можемо здійснювати плату й одержуємо дозвіл.

Наявність такого документа свідчить про те, що іноземець має право працювати в Україні на посаді й у організації, що зазначені у дозволі.

Працевлаштування іноземця відповідно до отриманого дозволу

У частині 1 статті 3 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI установлено, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають такі самі права і свободи, а також, відповідно, й такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, що визначені в Конституції, законах чи міжнародних договорах України.

Одержавши дозвіл служби зайнятості, можемо перейти до безпосереднього оформлення трудових відносин, тобто можна укладати трудовий договір у письмовій формі і видавати наказ про прийняття на роботу.

Увага!

Трудовий договір з іноземцем слід укладати на той термін, на який виданий дозвіл центром зайнятості.

Відтак, коли працівник-іноземець буде ознайомлений із наказом, слід, зокрема:

 • ознайомити його з організаційними документами, такими як: правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про відрядження тощо, з посадовою (робочою) інструкцією;
 • провести інструктаж з охорони праці;
 • оформити особову справу, особову картку, трудову книжку;
 • оформити документи щодо захисту персональних даних, також має бути підписане зобов’язання про нерозголошення персональних даних інших осіб (якщо за посадовими обов’язками працівник-іноземець матиме доступ до такої інформації).

Варто наголосити, що у деяких випадках, окремо визначених у законодавстві, з працівником може бути укладений й договір про повну матеріальну відповідальність.

Увага!

Працевлаштовуючи іноземців, слід оформити йому трудову книжку відповідно до бланка, встановленого постановою КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 № 301.

Копія укладеного з іноземцем трудового договору надається до центу зайнятості

Після отримання дозволу на працевлаштування, та власне — укладення трудового договору (контракту) з працівником-іноземцем роботодавець протягом семи робочих днів з дати його укладення подає територіальному органові засвідчену його копію, про що зазначено в п. 27 Порядку № 437.

Увага!

Засвідчуючи копію трудового договору, слід враховувати вимоги, визначені Національним стандартом України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163–2003. У відмітці про засвідчення має бути зазначена посада особи, яка має право засвідчувати копії, її особистий підпис з обов’язковим його розшифруванням (тобто мають бути зазначені прізвище та ініціали), дата засвідчення копії, та позначка «Згідно з оригіналом».

Відтак іноземець може приступати до виконання своїх обов’язків.

Засвідчена копія дозволу надається іноземцю

Пунктом 23 Порядку № 437 передбачений обов’язок працедавця щодо видачі засвідченої копії дозволу іноземцю, а якщо необхідно, — надіслати копії до закордонної дипломатичної установи України за місцем постійного проживання іноземця задля оформлення візи для в’їзду в Україну, а також до територіального органу чи підрозділу ДМС, щоб останні видали посвідку на тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства в Україні.

Увага!

Копія дозволу на застосування праці іноземця є одним з документів, який є підставою для оформлення довгострокової візи (пп. 3 п. 11 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою КМУ від 01.06.2011 № 567).

Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все