Скачайте зразок Графіка відпусток 2019 ⇓

Кадровик01

Порядок проведення медичних оглядів працівників

 • 4 липня 2017
 • 19368

Працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити медичні огляди. Розглянемо деякі питання проведення таких медоглядів.

Процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, медичному огляді осіб віком до 21 року, визначає Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 (далі — Порядок).

Види медичного огляду працівників

Попередній медичний огляд проводять під час прийняття на роботу для:

 • визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
 • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та запобігання виробничо зумовленим і професійним захворюванням (отруєнням).

Періодичні медичні огляди проводять для:

 • своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
 • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • розв’язання питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • розроблення індивідуальних та групових лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів для працівників, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
 • проведення відповідних оздоровчих заходів.

Попередній (періодичні) медичний огляд працівників проводять лікувально-профілактичні заклади (далі — ЛПЗ), які мають на це право.

Порядок проведення медогляду та обов’язки роботодавця

Увага!

Працівники віком до 21 року проходять медогляд щороку (п. 1.1 Порядку).

Роботодавець зобов’язаний організувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (п. 3.1 Порядку). Тому роботодавець готує лист до підрозділу лабораторних досліджень закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (далі — СЕС) про проведення лабораторних досліджень. На підставі цього листа за кошти роботодавця проводять лабораторні дослідження і надають відповідні висновки.

Далі роботодавець звертається із заявою про відбір категорії працівників, які підлягають обов’язковим періодичним медоглядам до СЕС.

На підставі цієї заяви та маючи результати лабораторних досліджень умов праці із визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях СЕС щороку за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначає категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та до 1 грудня складає Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за встановленою формою.

Увага!

Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (п. 2.4 Порядку).

На підставі цього акта роботодавець, за встановленою формою, протягом місяця складає у чотирьох примірниках поіменний список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (далі — Список). Список складають із урахуванням Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників (дод. 4 до Порядку) та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників (дод. 5 до Порядку) як на паперових носіях, так і в електронному вигляді. Список підлягає узгодженню із СЕС.

Порядок проведення медичних оглядів працівників

Увага!

Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток (п. 2.21 Порядку).

Один примірник Списку залишають на підприємстві, другий — надсилають до ЛПЗ, третій — до закладу державної СЕС, четвертий — до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування (далі — Фонд).

Роботодавець укладає (поновлює, продовжує) договір із ЛПЗ про проведення медогляду своїх працівників та надає ЛПЗ узгоджений із СЕС Список. ЛПЗ обраховує вартість проведення медичного огляду, складає план-графік та погоджує його із роботодавцем.

Роботодавець має забезпечити своєчасне та організоване з’явлення працівників на медичні огляди та обстеження. Для цього він видає наказ про проведення медоглядів, призначає відповідальних осіб.

Увага!

Результати медичного огляду можуть бути оскаржені роботодавцем або громадянином у ЛПЗ вищого рівня або в судовому порядку (п. 2.27 Порядку).

Працівники зобов’язані пройти медогляд. Але що робити, якщо вони відмовляються його пройти? У такому разі роботодавець має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Медичні огляди проводить комісія з проведення медичних оглядів ЛПЗ (далі — Комісія). Для проходження медогляду працівник пред’являє Комісії паспорт або інший документ, що засвідчує його особу, та медичну карту амбулаторного хворого (за наявності), а при попередньому медогляді — направлення, видане роботодавцем.

Оформлення результатів медичних оглядів працівників

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх проведення) Комісія оформлює Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі — Заключний акт) за встановленою формою. Його складають у шести примірниках: один залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші — віддають роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, закладу державної СЕС, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

У Заключному акті, за потреби, Комісія має право зробити запис про направлення працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі стажем роботи понад 10 років, на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи до спеціалізованих ЛПЗ, на кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти. Всі ці заходи роботодавець має опрацювати за власні кошти та відзвітувати про їх виконання/невиконання до СЕС.

Увага!

Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду (п. 3.10 Порядку).

Якщо при проведенні періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності у працівника професійного захворювання, ЛПЗ надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника до державної СЕС, що обслуговує територію, де міститься підприємство, відповідно до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затвердженого наказом МОЗ від 13.12.2004 № 614. Потім надсилає його в установленому порядку до профпатолога міста, району, області, який направляє хворого до спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

Строк зберігання Заключного акта — 5 років.

Також кожному працівнику Комісія видає медичну довідку про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за встановленою Порядком формою.

Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускають осіб лише за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Періодичність проведення медичних оглядів працівників

Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, визначені у Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4 до Порядку, та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5 до Порядку.

Періодичність проведення медичних оглядів може змінюватися закладом державної СЕС з огляду на конкретну санітарно-гігієнічну та епідемічну ситуацію, але вона має бути не рідше одного разу на два роки.

Роботодавець зобов’язаний провести позачерговий медичний огляд працівника:

 • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
 • за власною ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає йому змоги виконувати свої трудові обов’язки.

Олександр Пількевич,
експерт з питань пожежної безпеки та охорони праці, адвокат

Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся

Кадрові звіти 2019

У 2019 році кадровиків очікує підготовка 13-ти звітів. Які саме звіти доведеться подавати та за якими формами складати, — у таблиці кадрових звітів 2019.

 Скачати таблицю