Обчислення стажу державної служби

12 липня 2017
33429
Середній бал: 5 із 5

Під час прийняття особи на державну службу необхідно обчислити її стаж державної служби. Від нього залежить розмір надбавки за вислугу років та тривалість щорічної додаткової оплачуваної відпустки.

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889) втілює новий підхід до обчислення стажу державної служби. Попереднє законодавство, яке діяло до набрання чинності Законом № 889 — 01.05.2016, передбачало інший порядок обчислення.

Стаж — тривалість якої-небудь діяльності, праці; кількість років, відпрацьованих кимсь де-небудь.1 Тож коли йдеться про стаж державної служби логічно очікувати, що до цього стажу зараховуватимуть періоди трудової діяльності, пов’язані зі службою в державних органах, органах місцевого самоврядування або формуваннях, які представляють воєнну (мілітаризовану) організацію держави.

1 Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К., ВТФ «Перун», 2009. — 1736 с.

Однак Порядок обчислення стажу державної служби (далі — Порядок № 283), затверджений постановою КМУ від 03.05.1994 № 283, який був головним нормативно-правовим актом з питань обчислення стажу державної служби до набрання чинності Законом № 889, засвідчує наявність відмінних тенденцій у правовому регулюванні означеного питання в той період.

Порядок № 283 передбачав зарахування (включення) до стажу державної служби, зокрема, періодів роботи (служби), не пов’язаної безпосередньо з державним управлінням як діяльністю державних органів, їх посадових осіб з реалізації завдань і функцій держави. Наприклад, у визначених цим порядком випадках до стажу державної служби включали періоди роботи на посадах, які, хоч і були передбачені штатами державних органів, не належали до посад державної служби (тобто посади службовців), стаж роботи журналістом у державному чи комунальному ЗМІ, стаж наукової роботи у державних ВНЗ, періоди роботи на державних підприємствах (установах, організаціях), в асоціаціях органів місцевого самоврядування.

Закон № 889 упровадив відмінний підхід. Законодавець прагнув обмежити коло посад і видів діяльності, які можна враховувати при обчисленні стажу державної служби, лише тими, які пов’язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування.

Розгляньмо особливості застосування нового та старого законодавства при обчисленні стажу державної служби під час прийняття на державну службу.

Нормативно-правові акти з питань обчислення стажу державної служби

Після набрання чинності Законом № 889 обчислення стажу державної служби регулюють:

 • Закон № 889 — зокрема, стаття 46 «Стаж державної служби»;
 • Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 № 229 (далі — Порядок № 229).

Стаж державної служби за періоди до набрання чинності Законом № 889 — до 01.05.2016 — обчислюємо у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством (п. 8 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889)2.

2 Законопроект № 6227 від 23.03.2017 містить доповнення до пункту 8 розділу XI Закону № 889: «Цей пункт не застосовується до осіб, які вступають на державну службу вперше після набрання чинності цим Законом».

Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон № 3723) не містив переліку посад та організацій, робота в яких зараховується до стажу державної служби. Однак він відігравав важливу методологічну роль для всього законодавства щодо обчислення стажу державної служби, адже оперував поняттям «стаж державної служби», визначав поняття «державна служба», «державний службовець», «посада», «посадова особа». Наприклад, за Законом № 3723 однією з ознак державної служби було одержання зарплати винятково за рахунок державних коштів. Це пояснює усталену практику не зараховувати до стажу державної служби періоди роботи, протягом яких заробітна плата виплачувалася за рахунок коштів, отриманих на засадах комерційних відносин (госпрозрахунок), — навіть якщо посадова особа працювала у сфері державного управління або місцевого самоврядування. З метою імплементації цього закону в частині обчислення стажу державної служби КМУ затвердив Порядок № 283.

Інші важливі нормативно-правові акти з цього питання:

 • постанова КМУ «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів» від 20.12.1993 № 1049;
 • постанова КМУ «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758» від 08.06.1995 № 397;
 • постанова КМУ «Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 15.03.1999 № 377 (далі — Постанова № 377);
 • постанова КМУ «Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 04.03.2004 № 257 (далі — Постанова № 257);
 • наказ Головдержслужби та Мінпраці «Про затвердження Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ» від 12.10.2007 № 270/551 (далі — Методика).

Деякі акти з переліку втратили чинність. Попри це застосовуємо їх, коли обчислюємо стаж державної служби за періоди роботи/служби до 01.05.2016.

Закон № 889 визначає періоди, які зараховують до стажу державної служби (ч. 2 ст. 46), а також встановлює, що порядок обчислення стажу державної служби затверджує КМУ (ч. 3 ст. 46). Своєю чергою, Порядок № 229 передбачає, що стаж державної служби обчислюється відповідно до частини 2 статті 46 Закону № 889 (абз. 1 п. 4), і містить ідентичний перелік періодів, які зараховують до стажу державної служби. Отже, за новим законодавством про державну службу питання, пов’язані з обчисленням стажу державної служби, регулюють винятково Закон № 889 і Порядок № 229.

Чинне законодавство наразі не узгоджено повністю із Законом № 889. Це стосується і питань щодо обчислення стажу державної служби.

Деякі закони наразі містять норми щодо зарахування до стажу держслужби періодів роботи за професіями (видами діяльності), зарахування яких до цього стажу Закон № 889 не передбачає. Наприклад:

Стаж роботи за професією (видом діяльності)

Норма щодо зарахування до стажу держслужби

Робота журналіста в державних та комунальних засобах масової інформації

ч. 3 ст. 12 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 № 540/97-ВР

Наукова робота у державних установах, організаціях, закладах

ч. 17 ст. 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII3

3 Обидві норми пропонується вилучити із законів згідно із законопроектом № 4526-д від 14.07. 2016.

Робота державних нотаріусів у державних нотаріальних конторах

п. 5 розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» від 01.10.2008 № 614-VI

Якщо йдеться про періоди роботи/служби після 01.05.2016 у цих та подібних випадках керуємося Законом № 889.

Обчислення стажу державної служби до та після 01.05.2016

Практика

Закон № 889 набрав чинності 01.05.2016. З цієї дати стаж державної служби обчислюємо за Законом № 889 та Порядком № 229. До 01.05.2016 — у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

Отже, норми законодавства, у т. ч. спеціального, стосовно обчислення стажу державної служби застосовуємо з огляду на те, коли відбувалася певна робота/служба — після 01.05.2016 чи до цієї дати.

Періоди роботи/служби до 30.04.2016 включно зараховуємо до стажу державної служби відповідно до Закону № 3723, Порядку № 283, а також інших актів законодавства, які в той час регулювали відповідні правовідносини, а з 01.05.2016 — відповідно до норм Закону № 889 і Порядку № 229 (див. Схему).

Обчислення стажу державної служби за періоди роботи до та після 01.05.2016

Обчислення стажу державної служби

Приклад 1. Особа розпочала трудову діяльність 04.09.1995. Призначена на посаду державної служби 03.07.2017. Стаж державної служби обчислюємо:

 • за період з 04.09.1995 по 30.04.2016 — відповідно до Закону № 3723, Порядку № 283, а також інших актів законодавства;
 • за період з 01.05.2016 — відповідно до Закону № 889 та Порядку № 229.

Трудова біографія особи може містити період роботи/служби, який розпочався до 01.05.2016 та тривав після цієї дати. У цій ситуації не відступаємо від загального правила.

Приклад 2. Особа працювала на посаді журналіста в державному ЗМІ з 19.04.2013 по 15.11.2016 (прямокутник «А» на Схемі). Призначена на посаду державної служби 03.07.2017. Стаж державної служби обчислюємо:

 • за період з 19.04.2013 по 30.04.2016 — відповідно до Закону № 3723, Порядку № 283, а також з урахуванням Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та державних інформаційних агентств (далі — Порядок № 377), затвердженого Постановою № 377;
 • за період з 01.05.2016 — відповідно до Закону № 889 та Порядку № 229.

Згідно з абзацом 19 пункту 3 Порядку № 283 до стажу державної служби включався стаж роботи журналіста в державних і комунальних ЗМІ, обчислений відповідно до Порядку № 377. Тож якщо період роботи з 19.04.2013 по 30.04.2016 зараховано до стажу роботи згідно з Порядком № 377, цей період включаємо і до стажу державної служби.

Водночас Закон № 889 та Порядок № 229 не передбачають зарахування до стажу державної служби часу роботи на посаді журналіста державного ЗМІ. Тому період роботи на цій посаді з 01.05.2016 і до дня звільнення (15.11.2016) до стажу державної служби не зараховуємо.

Отже, з усього часу роботи особи журналістом у державному ЗМІ з 19.04.2013 по 15.11.2016 лише період з 19.04.2013 по 30.04.2016 включаємо до стажу державної служби.

Аналогічно обчислюємо стаж державної служби й для інших періодів роботи, служби, навчання тощо, які розпочалися до 01.05.2016 та тривали після цієї дати.

Ще одна варта уваги ситуація — періоди роботи на аналогічних посадах до та після 01.05.2016, якщо в одному випадку період підлягає зарахуванню до стажу державної служби, а в іншому — ні.

Приклад 3. Протягом періоду дії Закону № 3723 особа працювала на посаді викладача у державному ВНЗ IV рівня акредитації (прямокутник «Б-1» на Схемі). Звільнилася і була повторно прийнята на ту ж посаду після 01.05.2016, коли набрав чинності Закон № 889 (прямокутник «Б-2» на Схемі). Призначена на посаду державної служби 03.07.2017.

Відповідно до абзацу 17 пункту 3 Порядку № 283 до стажу державної служби включали стаж наукової роботи, набутий в державних установах, організаціях, закладах на посадах, визначених переліком, затвердженим Постановою № 257. Цей перелік передбачає і посаду викладача вищого навчального закладу IV рівня акредитації. Тому період роботи на зазначеній посаді в період дії Закону № 3723 включаємо до стажу державної служби.

Закон № 889 і Порядок № 229 не передбачають зарахування до стажу державної служби періоду роботи на посаді викладача у навчальному закладі. Тому період роботи викладачем у державному ВНЗ IV рівня акредитації після 01.05.2016 не зараховуємо до стажу державної служби.

Проблемний аспект

Згідно з пунктом 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 стаж державної служби за періоди роботи (служби) до 01.05.2016 «обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством». Словосполучення «той час» синтаксично та логічно пов’язане із словосполученням «періоди роботи (служби)». Тож буквальне тлумачення норми спонукає до висновку, що при обчисленні стажу державної служби до 01.05.2016 маємо послуговуватися законодавством, яке діяло в період роботи/служби особи на відповідній посаді.

Цей висновок суперечить теорії та практиці застосування нормативно-правових актів з питань обчислення стажу державної служби. І попри це він прямо випливає зі змісту норми, яку коментуємо, і є результатом не зовсім вдалого її формулювання.

Слід враховувати, що нормативно-правове регулювання та практика обчислення стажу державної служби зазнавали змін протягом дії Закону № 3723 та Порядку № 283. Останній постійно доповнювали — додавали нові періоди для зарахування (включення) до стажу державної служби. За загальним правилом, дія нових норм поширювалася й на періоди роботи/служби, які передували змінам.

Сумні практичні наслідки, до яких може призвести буквальне розуміння та застосування наведеного припису, добре ілюструє наступний приклад.

Приклад 4. З 16.03.1998 по 04.06.2002 особа працювала на посаді головного бухгалтера державного лісогосподарського об’єднання. Призначена на посаду державної служби 03.07.2017.

Відповідно до абзацу 21 пункту 3 Порядку № 283 до стажу державної служби включаємо час роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів державних лісогосподарських об’єднань Міністерства лісового господарства та державних лісогосподарських об’єднань Державного комітету лісового господарства. Цей абзац було включено до пункту 3 Порядку № 283 на підставі постанови КМУ від 15.01.2005 № 43, яка набрала чинності 20.01.2005.

Отже, застосовуючи коментовану норму буквально, слід зробити висновок, що період роботи особи з 16.03.1998 по 04.06.2002 на посаді головного бухгалтера державного лісогосподарського об’єднання не може бути включений до стажу державної служби. Адже законодавство, яке діяло протягом періоду її роботи на зазначеній посаді, цього не передбачало.

Хибність такого висновку очевидна, однак він логічно випливає із коментованої норми.

На нашу думку, законодавець мав на увазі, що до 01.05.2016 стаж державної служби обчислюється «по-старому».

Увага!

Вважаємо: якщо інше прямо не передбачене законодавством, при прийнятті на державну службу «старі» нормативно-правові акти з питань обчислення стажу державної служби слід застосовувати в редакції, яка діяла станом на 30.04.2016, — щодо всіх періодів роботи/служби до 01.05.2016. Іншими словами, чиніть так, ніби обчислюєте стаж державної служби саме 30.04.2016 для особи, яку цього ж дня призначено на посаду.

Законодавство не передбачає можливості перерахувати стаж державної служби за періоди роботи/служби до 01.05.2016 на підставі статті 46 Закону № 889 та Порядку № 229. Це підтвердила Нацдержслужба у листі від 21.06.2016 № 93/13/22-16. Перерахунок неможливий як у менший, так і в більший бік.

Наприклад, не можна перераховувати стаж державної служби державним службовцям, які до 01.05.2016 працювали в органах внутрішніх справ та мали спеціальні звання міліції, на підставі пункту 7 частини 2 статті 46 Закону № 889. Перерахунок призвів би до збільшення стажу державної служби тих колишніх працівників органів внутрішніх справ, окремі періоди служби яких не були включені до стажу державної служби на підставі Порядку № 283 та Методики.

Робота на посадах службовців і стаж державної служби

Абзац 13 пункту 3 Порядку № 283 передбачав включення до стажу державної служби періоду роботи на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 цього порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони обійняли посади державних службовців.

Нацдержслужба у роз’ясненні від 26.07.2016 № 15-р/з зазначила: оскільки до та після 01.05.2016 порядок встановлення надбавки за вислугу років різний, періоди роботи на посадах службовців не можуть бути зараховані до стажу державної служби, зокрема, для встановлення надбавки за вислугу років, якщо просування по службі відбулося після прийняття постанови КМУ «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758» від 08.06.1995 № 397. У постанові уточнено порядок зарахування до стажу державної служби періоду роботи на посадах службовця після переходу на посаду державного службовця.

Практично це означає, що періоди роботи на посаді службовця, які передували безпосередньому переходу на посаду державного службовця після 08.06.1995 і до 30.04.2016, із набранням чинності Законом № 889 (01.05.2016) підлягають виключенню зі стажу державної служби. Це, як правило, має наслідком зменшення надбавки за вислугу років.

Наскільки обгрунтована ця правова позиція? Лише ретельний аналіз норм законодавства допоможе розставити всі крапки над «і» у цьому складному питанні. Але про це — у наступних публікаціях.

Водночас Закон № 889 не передбачає зарахування до стажу державної служби періоду роботи на посаді службовця або працівника, який виконує функції з обслуговування. Тому перехід із цих посад на посаду державного службовця після 01.05.2016 не зумовлює зарахування періоду роботи на них до стажу державної служби.

Обчислення стажу державної служби на приведену дату

Стаж державної служби обчислює служба управління персоналом (п. 2 Порядку № 229, пп. 21 п. 2 розд. ІІ Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Нацдержслужби від 03.03.2016 № 47). Практикують утворювати комісії з питань обчислення стажу державної служби. Законодавство не вимагає утворення таких комісій, і їхні висновки мають винятково рекомендаційний характер. Відповідальність за правильність обчислення стажу держслужби несе працівник служби управління персоналом, на якого покладені такі обов’язки.

Зручним способом обчислення є попередній розрахунок приведеної дати. Необхідність її розрахунку раніше передбачали затверджені наказом Мінстату від 26.12.1995 № 343:

 • Особова картка за формою первинного обліку П-2 ДС, що містила пункт 16 «Стаж державної служби»;
 • Інструкція по заповненню Особової картки (П-2 ДС), у якій визначався порядок заповнення, зокрема пункту 16 форми П-2 ДС.

Нова форма особової картки державного службовця, затверджена наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 № 156, не передбачає розрахунку приведеної дати. Утім, визначати її доцільно, адже це полегшує подальше обчислення стажу держслужби.

Розраховувати приведену дату рекомендує Нацдержслужба (лист від 21.06.2016 № 93/13/22-16). Згадує про неї і Мінсоцполітики (роз’яснення від 18.08.2016 щодо застосування окремих норм законодавства про відпустки та лист від 16.11.2016 № 691/13/116-16).

Поняття приведеної дати та загальнодоступний спосіб автоматизації її обчислення були предметом детального розгляду у статті «Обчислення стажу державної служби: рахуємо на прикладах».

Кінцевим результатом обчислення стажу державної служби є певний строк у роках, місяцях і днях (п. 5 Порядку № 229). Наприклад: «5 років 8 місяців 12 днів». Саме у такому вигляді конкретний стаж державної служби заносять до пункту 20 особової картки державного службовця, а також використовують в інших документах, зокрема в біографічній довідці.

Стаж державної служби та акт про призначення на посаду

Стаж державної служби дає право встановити держслужбовцю, зокрема, надбавку за вислугу років. Надбавка є складовою заробітної плати. Тож її розмір має бути зазначений в акті про призначення на посаду (п. 4 ч. 1 ст. 33 Закону № 889). Отже, обчислення стажу державної служби передує виданню акта про призначення.

Обчислення стажу держслужби — не завжди легка справа. Часом, щоб з’ясувати, чи зараховувати той чи той період роботи до стажу, потрібно направити запит до Нацдержслужби (її територіальних органів), архівних установ, інших державних органів тощо. Що робити, якщо вже час видавати акт про призначення та приймати особу на державну службу, а ясності у питанні її стажу держслужби немає?

У таких випадках рекомендуємо обчислювати стаж державної служби з урахуванням лише тих періодів, які не викликають сумнівів. Якщо згодом виявиться, що проблемний період також підлягає зарахуванню до стажу державної служби, видайте наказ про перерахунок стажу та за потреби зробіть доплату. Не включайте до стажу державної служби сумнівні періоди. У разі подальшого перерахунку стажу в бік зменшення доведеться стягувати надмірно виплачені кошти.

Віталій Купчанко,
експерт з питань державної служби


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo