Кадровик01

Підстави розірвання трудового договору

 • 12 травня 2016
 • 2195

Своє право на працю особи реалізують, укладаючи трудові договори з підприємствами. Але рано чи пізно будь-які трудові відносини припиняються. Тож, розберімося з поняттями та загальними підставами припинення трудового договору.

Поняття, якими керуються у разі припинення трудового договору

При звільненні ми звично оперуємо термінологією трудового права: припинення трудового договору, розірвання трудового договору, припинення трудових відносин, звільнення з роботи тощо. Розберімося — що є що?

Термін «припинення трудового договору» є узагальненим, найбільш широким за обсягом і охоплює всі підстави припинення трудових відносин, передбачені Кодексом законів про працю України (КЗпП), спеціальним законодавством і таку підставу як, наприклад, смерть працівника.

Розірвання трудового договору — це лише частина випадків припинення трудового договору, коли ініціатором є одна зі сторін трудового договору (працівник або власник чи уповноважений ним орган), або треті особи (суд, профспiлки тощо).

Звільнення — термін, якому відповідає процедура технічного оформлення припинення трудових відносин. Цей термін застосовують до всіх випадків припинення трудового договору.

Увага!

Припинення трудового договору завжди означає припинення трудових відносин, яке відбувається шляхом звільнення.

Наука трудового права виокремлює кілька підходів до класифікації підстав припинення трудового договору. Однак ми використаємо найпростішу, засновану на структурі КЗпП. Це допоможе чітко зрозуміти особливості припинення трудового договору в тих чи тих випадках.

Загальні підстави припинення трудового договору

Загальними підставами припинення трудового договору є такі, як:

Розгляньмо детальніше, що ж включає в себе кожна з підстав припинення трудового договору.

Припинення трудового договору з ініціативи працівника

Таке припинення трудового договору відбувається за двома підставами:

На заваді припинення трудового договору з ініціативи працівника не стануть ані тимчасова непрацездатність працівника, ані виклик до військового комісаріату , навіть призов на військову службу чи перебування працівника у відпустці (як щорічній, так і інших видів, зокрема у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Увага!

Заява працівника про припинення трудового договору за власним бажанням може бути зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин). За таких умов роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Припинення трудового договору з ініціативи власника

Коло підстав для припинення трудового договору з ініціативи власника значно ширше і поділяється на основні та додаткові. Основними підставами припинення трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового трудового договору до закінчення строку його чинності є:

 • зміни в організації виробництва і праці, у т. ч. ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП );
 • виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я , які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само відмова у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП );
 • систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП );
 • прогул (у т. ч. відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП );
 • нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП );
 • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП);
 • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП);
 • вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу (п. 8 ст. 40 КЗпП);
 • призов або мобілізація власника — фізичної особи під час особливого періоду (п. 10 ст. 40 КЗпП);
 • встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування (п. 11 ст. 40 КЗпП).

Додаткові підстави припинення трудового договору з ініціативи власника застосовують тільки щодо окремих категорій працівників і тільки за певних умов:

 • одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами (п. 1 ст. 41 КЗпП );
 • винні дії керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати (п. 1-1 ст. 41 КЗпП );
 • винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу (п. 2 ст. 41 КЗпП );
 • вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку , не сумісного з продовженням роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП );
 • перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» у прямому підпорядкуванні до близької особи (п. 4 ст. 41 КЗпП );
 • припинення повноважень посадових осіб (п. 5 ст. 41 КЗпП );
 • повторне порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 166-10 , 166-12 , 188-44 Кодексу України про адміністративні правопорушення (ч. 2 ст. 41 КЗпП);
 • звільнення зі суміщуваної роботи у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником , а також у зв’язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством (ст. 7 КЗпП ).

На відміну від припинення трудового договору з ініціативи працівника, припинення трудового договору з ініціативи власника не допустиме в період тимчасової непрацездатності працівника (окрім звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП ), а також у період його перебування у відпустці. Єдиний випадок, коли це правило не застосовують, — це повна ліквідація підприємства, установи, організації.

КЗпП встановлює додаткові «обмеження» для випадків звільнення з ініціативи роботодавця, визначаючи:

 • перелік підстав для звільнення, що застосовуються тільки за умови, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу (п. 1, 2, 6 ст. 40, п. 4 ст. 41 КЗпП);
 • підстави звільнення, які потребують одержання попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (ст. 43 КЗпП );
 • категорії працівників, щодо яких діє обмеження на звільнення.

Припинення трудового договору з інших підстав

До останньої групи увійшли найрізноманітніші підстави:

 • такі, що потребують взаємної домовленості сторін;
 • пов’язані із відмовою працівника продовжувати роботу;
 • коли ініціатором звільнення фактично виступають треті особи тощо.

Іншими підставами припинення трудового договору є:

 • угода сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП );
 • закінчення строку трудового договору, окрім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення (п. 2 ст. 36 КЗпП );
 • призов або вступ працівника або власника — фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу , окрім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 КЗпП (п. 3 ст. 36 КЗпП );
 • переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП );
 • відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП );
 • набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (окрім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП);
 • укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення (п. 7-1 ст. 36 КЗпП );
 • підстави, передбачені Законом України «Про очищення влади» (п. 7-2 ст. 36 КЗпП );
 • підстави, передбачені контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП );
 • припинення трудового договору з керівником на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (п. 4 ст. 36 КЗпП );
 • припинення трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб (ст. 199 КЗпП );
 • смерть працівника;
 • підстави, передбачені іншими законами (п. 9 ст. 36 КЗпП ).
Підписка на найактуальніші статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх кадрових подій!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Найвигідніша пропозиція
Скористайтеся найвигіднішими пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки кадровика, форми, зразки та бланки кадрових документів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Ви читали:
Приєднуйтеся до закритого Клубу кадровиків!
Зареєструйтеся і Вам також будуть доступні статті

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

норм робочого часу на 2019 рік

• штатного розпису з мінімальним окладом у 2019 році

• 48 шпаргалок для безпомилкової роботи

• онлайн-сервісів та калькуляторів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися
×


Скачайте зразок трудового договору 2019

Укладання та зразок трудового договору 2019

 Скачати шаблон