Які документи для прийняття на роботу має подати претендент на посаду

17 жовтня 2017
19674
Середній бал: 5 із 5

Перед прийняттям на роботу (укладанням трудового договору) необхідно перевірити у претендента наявність всіх необхідних документів та їх легітимність. Які саме документи має подати потенційний працівник та на що слід звернути увагу кадровику, перевіряючи такі документи, детально описано у статті.

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України (КЗпП) при укладанні трудового договору громадянин зобов’язаний подати:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • трудову книжку.

У випадках, передбачених законодавством, також мають бути надані:

 • документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);
 • документ про стан здоров’я;
 • інші документи.

Перевірка документів для прийняття на роботу, які надає потенційний працівник

Документи, що посвідчують особу

Основним документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, є паспорт громадянина України, що видається кожному громадянину України після досягнення 14-річного віку розпорядником Єдиного державного демографічного реєстру (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у т. ч. протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів), центрами надання адміністративних послуг, державними підприємствами, що належать до сфери управління розпорядника Реєстру (далі — уповноважені органи) (ч. 3 ст. 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI; далі — Закон № 5492).

До паспортної книжечки при досягненні громадянином 25 і 45 років вклеюють нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним (п. 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-XII). Утім, наразі при досягненні громадянином 25 і 45 років уповноважені органи оформлюють новий паспорт громадянина України у формі картки.

Які документи для прийняття на роботу має подати претендент на посадуЧитайте також: Прийняття на роботу особи із ID-паспортом: враховуємо усі нюанси

Паспорт громадянина України у формі картки (ID-паспорт) оформлюється особам, які не досягли 18-річного віку, на 4 роки, а особам, які досягли 18-річного віку, — на кожні 10 років (ч. 3 ст. 21 Закону № 5492). У разі закінчення строку дії паспорту документ здається уповноваженому суб’єкту, який видав такий документ (ч. 8 ст. 16 Закону № 5492).

Увага!

Прийняття посадовими особами організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг). Те саме порушення, допущене посадовою особою після застосування до неї протягом року заходу адміністративного стягнення за такі дії, — тягне за собою накладення штрафу від 10 до 14 нмдг (ст. 200 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Якщо паспорт втрачено, то громадянину видається тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України (форму посвідчення наведено у Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженому наказом МВС від 13.04.2012 № 320).

Документом, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства, є паспортний документ іноземця, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною (ст. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773).

Підприємства, установи та організації (далі — організація) мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволів, які видаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на строк до одного року, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 42 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI).

Документом, що посвідчує особу віком до 14 років, є свідоцтво про народження, що видається органами державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до Правил державної реєстрації актів цивільного стану України, затверджених наказом Мін’юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (зразок та опис бланку Свідоцтва про народження затверджено постановою КМУ від 10.11.2010 № 1025).

Трудова книжка

Трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника.

Без трудової книжки приймають на роботу тільки тих осіб, які працевлаштовуються вперше, або сумісників.

Які документи для прийняття на роботу має подати претендент на посадуЧитайте також: Оформлення трудової книжки при першому працевлаштуванні

Особа, що працевлаштовується за сумісництвом, не зобов’язана надавати й копію трудової книжки. Відповідної норми не міститься в жодному нормативно-правовому акті. На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуть лише за місцем основної роботи.

Перевіряючи трудову книжку, зверніть увагу на:

 • відповідність прізвища, імені, по батькові, дати народження, зазначених у паспорті особи, даним, внесеним у трудову книжку;
 • наявність на першій сторінці трудової книжки печатки організації, яка видала трудову книжку;
 • наявність запису про звільнення з останнього місця роботи, засвідченого підписом відповідальної особи і печаткою організації.

Увага!

Якщо особа перебуває на обліку в центрі зайнятості (про що є відповідний запис в трудовій книжці), то перед оформленням на роботу запропонуйте особі подати направлення для працевлаштування від центру зайнятості. Прийняття на роботу за направленням центру зайнятості у подальшому може стати підставою для надання роботодавцю певних пільг.

Документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію)

Документ про освіту (диплом або інший документ про одержання освіти чи професійної підготовки) надається при прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань. Перелік документів про освіту та вчені звання затверджено постановою КМУ від 12.11.1997 № 1260.

Вимоги щодо освіти та кваліфікації передбачено Довідниками кваліфікаційних характеристик професій працівників та Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.

Які документи для прийняття на роботу має подати претендент на посадуЧитайте також: Документи про освіту, які має подати при прийнятті на роботу лікар

Обов’язковість надання документів про освіту може бути обумовлена також нормами деяких законодавчих актів, наприклад для працівників, які займаються медичною та фармацевтичною діяльністю, — статтею 74 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII.

Документи про стан здоров’я (за необхідності)

Особи з інвалідністю при укладанні трудового договору повинні подати такі документи:

 • довідка до акту огляду МСЕК;
 • індивідуальна програма реабілітації інваліда.

У довідці до акту огляду МСЕК (форма № 157-1/о) зазначаються дата огляду інваліда, характер огляду (первинний або повторний), група інвалідності, яка встановлена, причина інвалідності, термін, до якого встановлено групу інвалідності, висновок про умови та характер праці, рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності інваліда. Форма довідки затверджена наказом МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях» від 30.07.2012 № 577.

Для працевлаштування інваліда однієї довідки до акту огляду МСЕК буде недостатньо, оскільки статтею 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» вiд 21.03.1991 № 875-XII передбачено, що право працювати в організаціях або займатися підприємницькою діяльністю інваліди реалізують з урахуванням індивідуальних програм реабілітації.

Форму Індивідуальної програми реабілітації інваліда затверджено наказом МОЗ «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання» від 08.10.2007 № 623. Індивідуальна програма реабілітації інваліда складається МСЕК, що встановила інвалідність.

Розділ 5 «Трудова реабілітація» Індивідуальної програми реабілітації інваліда включає докладний опис усіх чинників та елементів майбутньої трудової діяльності інваліда:

 • протипоказання за станом здоров’я інваліда до професійної діяльності; показані інваліду умови праці (важкість, напруженість, режим праці та відпочинку, форма організації праці, санітарно-гігієнічні чинники);
 • у разі можливого продовження інвалідом роботи за своєю професією із зменшенням обсягу роботи — необхідні обмеження щодо виконання окремих посадових і функціональних обов’язків, планових завдань;
 • у разі потреби — наводяться особливі вимоги до охорони праці і техніки безпеки (до роботи на висоті), біля механізмів, що рухаються, з енергоустаткуванням та інші; необхідні для виконання роботи за професією спеціальні пристосування (тифлотехнічні, сурдотехнічні та інші засоби) і спеціальні вимоги з організаційно-технічної та ергономічної адаптації робочого місця щодо особливості патології інваліда;
 • раціональне працевлаштування — указується перелік рекомендованих професій і видів праці.

Тільки на підставі цих документів можна зробити висновок про те, чи не буде перешкоджати стан здоров’я особи виконанню роботи і чи не буде робота спричиняти погіршення стану здоров’я особи.

Які документи для прийняття на роботу має подати претендент на посадуДізнайтеся, які види фінансового стимулювання передбачено роботодавцям за працевлаштування громадян на новостворені робочі місця

Інші документи необхідні для прийняття на роботу

Трудовий законодавством передбачено подання при прийнятті на роботу ще й таких документів, як:

 • військовий квиток або тимчасове посвідчення, яке видається замість військового квитка; для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • довідка державної податкової служби при присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі;
 • свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (зразок та порядок видачі свідоцтва затверджено постановою КМУ від 22.08.2000 № 1306).

Зазначений перелік, документів, що подаються при прийнятті на роботу не є вичерпним. Законодавством для певної категорії працівників (пенсіонери, іноземці, державні службовці, неповнолітні, безробітні та ін.) може бути передбачено подання і інших документів.


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo