Виплати при звільненні з різних підстав

1 березня 2020
179774
Середній бал: 5 із 5

Роботодавцям слід пам’ятати як правило, — з працівником слід провести повний розрахунок при звільненні. Які є види виплати при звільненні та як вони різняться залежно від підстави звільнення, — детально у статті.

Якщо постає запитання — коли виплачуються розрахункові при звільненні — пам’ятайте, що це потрібно зробити у день звільнення (ст. 47 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Виплата розрахункових при звільненні складається з таких сум, як:

 • заробітна плата;
 • вихідна допомога при звільненні — за умови, що у тому чи тому разі звільнення вона передбачена;
 • компенсація за невикористані дні відпусток;
 • інші заборговані виплати — приміром, додаткові гарантії, передбачені колективним договором.

Заробітна плата як виплата при звільненні

У день звільнення роботодавець має, зокрема, виплатити працівнику заробітну плату. Розраховується вона пропорційно відпрацьованому часу до дня звільнення.

Мінімальні державні гарантії в оплаті праці

Розрахунок при звільненні вихідної допомоги

Вихідна допомога — це гарантована державою компенсація працівнику, який звільняється, якщо ініціатором звільнення виступає роботодавець.

Право та умови виплати вихідної допомоги при звільненні закріплені у статті 44 КЗпП. Цією ж статтею чітко визначено перелік ситуації, у разі настання яких виплачується така допомога, та мінімальний розмір виплат.

Увага!

Трудовим законодавством установлено мінімальний розмір виплат при звільненні. Проте роботодавець може встановлювати у колективному договорі значно більші розміри.

Випадки звільнення, в яких виплачується вихідна допомога

Розмір виплати

Звільнення у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією (далі — організація), а також через відмову від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП)

не менше середнього місячного заробітку

Звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням організації, скороченням чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП)

не менше середнього місячного заробітку

Звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП)

не менше середнього місячного заробітку

Звільнення у зв’язку із поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП)

не менше середнього місячного заробітку

Звільнення з ініціативи працівника внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, про охорону праці, колективного чи трудового договору (ст. 38, 39 КЗпП, ч. 4 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII)

у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку

Припинення повноважень посадових осіб (п. 5 ст. 41 КЗпП)

не менше ніж шестимісячний середній заробіток

Тимчасовим робітникам і службовцям вихідна допомога виплачується у випадках, передбачених законодавством про працю, а також у разі розірвання трудового договору у випадку припинення роботи в організації на строк більше одного тижня з причин виробничого характеру або скорочення роботи в них (п. 7 Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.1974 № 311-IX)

в розмірі триденного середнього заробітку

Робітникам і службовцям, зайнятим на сезонних роботах, вихідна допомога виплачується у випадках, передбачених законодавством про працю, а також у разі розірвання трудового договору у випадку припинення робіт в організації на строк більше двох тижнів з причин виробничого характеру або скорочення робіт в них (п. 8 Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 29.09.1974 № 310-ІХ)

у розмірі тижневого середнього заробітку

Хоча статтею 44 КЗпП, частиною 1 статті 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, частиною 5 статті 4 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII передбачено виплату вихідної допомоги у розмірі двох мінімальних заробітних плат у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, на сьогодні при припиненні трудового договору відповідно до пункту 3 статті 36 КЗпП правових підстав для виплати вихідної допомоги, передбаченої статтею 44 КЗпП, немає.

Виплата при звільненні компенсації за невикористану відпустку

До відпусток, що підлягають компенсації при звільненні, належать:

 • щорічна основна;
 • щорічні додаткові відпустки;
 • додаткова відпустка «на дітей» (ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

Компенсація при звільненні інших невикористаних відпусток (приміром, навчальної) — лиш право роботодавця.

Підстава звільнення — ніяк не обмежує виплату компенсації за дні невикористаної відпустки. Тобто роботодавець має повність компенсувати усі невикористані дні відпустки, якщо навіть працівника звільнено за прогул чи за розкрадання майна.

Ні для щорічних відпусток, ні для відпустки «на дітей» не встановлено строків давності. Тому роботодавець зобов’язаний сплатити компенсацію за усі роки, коли працівник не скористався правом на ту чи ту відпустку.

Виплати при звільненні за власним бажанням

Розрахунок при звільненні за власним бажанням включає такі виплати, як:

 • заробітна плата за фактично відпрацьований час до звільнення з урахуванням дня звільнення;
 • вихідна допомога;
 • компенсація при звільненні за всі невикористані дні відпустки.

Звільняючись за власним бажанням. працівник може розраховувати на виплату вихідної допомоги, якщо роботодавець порушив законодавство про працю, умови трудового чи колективного договору. Мінімальний розмір вихідної допомоги у такому разі — не менше тримісячного середнього заробітку. Або це буде розмір виплат, передбачений колективним договором.

Особливих умов нарахування та виплати компенсації за невикористану відпустку при звільненні за власним бажанням — немає. Потрібно лиш правильно розрахувати кількість невикористаних днів відпустки та оплатити їх. Для розрахунку днів радимо скористатися формулою розрахунку або калькулятором розрахунку днів відпустки.

Виплати при звільненні за згодою сторін

Розрахунок при звільненні за згодою сторін має складатися із

 • заробітної плати;
 • компенсації за невикористану відпустку;
 • вихідної допомоги, якщо вона передбачена.

На основі табеля обліку використання робочого часу працівнику, що звільняється, нараховують заробітну плату за відпрацьований час. Для своєчасної виплати та оформлення підсумованого табеля кадровик має ознайомити табельника із наказом про звільнення або передати копію такого наказу.

Якщо у працівника залишилися невикористані дні відпустки, які підлягають грошовій компенсації, роботодавець має їх оплатити при звільненні. Підставою для нарахування компенсації за невикористану відпустку слугуватиме наказ про звільнення за згодою сторін, який фахівець кадрової служби передає до бухгалтерії для нарахування виплат.

Трудовим законодавством не передбачено виплати вихідної допомоги при звільненні за згодою сторін. Проте, укладаючи угоду, сторони можуть домовитися про грошові компенсації працівнику при звільненні.

Виплати при звільненні по скороченню

У разі скорочення, до обов’язкових виплат належать:

 • заробітна плата;
 • вихідна допомога, що дорівнює не менше ніж середній місячний заробіток;
 • компенсація невикористаної відпустки.

Підприємство може становити у колективному договорі більший розмір вихідної допомоги при звільненні працівника за скороченням.

Виплати при звільненні при ліквідації

До виплат при звільненні працівників у разі ліквідації підприємства знову-таки належать:

 • зарплата;
 • вихідна допомога;
 • компенсація невикористаної відпустки.

Розмір вихідної допомоги як виплати при звільненні при ліквідації становить не менше середнього місячного заробітку.

Виплати при звільненні за станом здоров’я

Однією із причин звільнення працівника з посади може бути невідповідність його стану здоров’я займаній посаді.

У разі такого звільнення працівник отримує такі самі виплати як і попередніх випадках. Відмінність — у виплаті вихідної допомоги. При звільненні за станом здоров’я — вона обов’язкова. Розмір — не менше середнього місячного заробітку.


⚡ ТОП-5 консультацій ⚡


Штраф за несвоєчасний розрахунок при звільненні

Про розрахунок при звільненні, а саме — суми, що належать до виплати, роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

При виникненні спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, роботодавець в усякому випадку повинен в зазначений строк виплатити неоспорювану ним суму.

У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 КЗпП, при відсутності спору про їх розмір, організація повинна виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум, роботодавець повинен сплатити зазначене у статті 117 КЗпП відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору (ст. 117 КЗпП).

У разі недотримання зазначених вимог до юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, застосовують фінансові санкції, передбачені абзацом 8 частини 2 статті 265 КЗпП, у розмірі мінімальної заробітної плати.

Держпраці зауважує, що за порушення вимог статті 116 КЗпП передбачена також адміністративна відповідальність.

 


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo