Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий демодоступ

Кадровик-01

Класифікатор професій 2018, 2019 чи 2010: розставимо крапки над «і»

1 серпня 2019
42878
Середній бал: 4.9 із 5

Класифікатор професій в кадровій роботі як повітря для існування людини. Без нього ви не складете штатний розпис, не оформите наказ про прийняття на роботу та не внесете запис до трудової книжки. У чому цінність Класифікатора професій? Як швидко перевірити або підібрати назву посади за допомогою КП? Структура, зміни та особливості використання Національного класифікатора — у статті.

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, чинний із 01.11.2010. Він призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб’єктами господарювання.

класифікатор професій 2018 пошукСервіс «Пошук у КП» за кодом або назвою

КП є складником національної системи класифікації. Це офіційний документ, що містить систематизований перелік назв і кодів класифікаційних угруповань або об’єктів класифікації (п. 5 ст. 259 Господарського кодексу України).

Національні класифікатори прирівнюють до національних стандартів України (ДСТУ 1.10:2005 «Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів», затверджений наказом Держспоживстандарт від 28.04.2005 № 101).

Тож КП, разом із іншими національними стандартами, має статус нормативного документа.

КП розроблено на виконання постанови КМУ «Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» від 04.05.1993 № 326. Він призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб’єктами господарювання під час внесення запису про роботу до трудових книжок працівників.

КП — складник національної системи професійної класифікації України (СПК). СПК включає три взаємопов’язані частини:

1) систему класифікації професій у КП, в основу якої покладені якісні ознаки (робота і кваліфікація) та безпосередньо номенклатура (перелік) професійних назв робіт, які складаються з кодів і розподілені за класифікаційними угрупованнями (розділами, підрозділами, класами, підкласами та групами);

2) описи завдань, обов’язків, кваліфікаційних вимог і прикладів робіт, які формуються у галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП);

3) зведення норм, які регулюють застосування національної системи професійної класифікації. Зокрема:

 • розділи КП (Сфера застосування, Загальні положення, Основні положення);
 • Загальні положення ДКХП.
Увага! Якщо керівник вимагає дібрати назву посади, з’ясуйте, які обов’язки планують доручити працівнику, які вимоги до освіти та стажу. Зіставте отримані відомості з наявними у Класифікаторі професій, професійними назвами робіт, урахуйте кваліфікаційні характеристики та кваліфікаційні вимоги.

Адже Класифікатор професій є основним нормативним документом із визначення професійних назв робіт (посад, професій, занять) для застосування у професійно-класифікаційній та кадровій роботі (запис до трудових книжок, укладання штатних розписів).

Структура Класифікатора професій

Структурно КП складається з кодів та назв класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій).

Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки. Кожна цифра змістовна і вказує на належність до певної групи, класу, розділу КП.

Класифікатор професій: структура та принципи роботи

Ієрархічна структура кодових позначень:

1. Код розділу (однозначний цифровий код).

2. Код підрозділу (код розділу та однозначний код підрозділу).

3. Код класу (код підрозділу та однозначний код класу).

4. Код підкласу (код класу та однозначний код підкласу).

5. Код групи (код підкласу та відокремлений від нього крапкою код групи).

Детальнішу інформацію щодо класифікаційних угруповань КП розміщено в розділі 5 «Класифікація професій» КП (офіційне видання, Київ, Держспоживстандарт України, 2010, видавництво ДП «Соцінформ», с. 14–42).

Класифікаційне угруповання

Код

Назва класифікаційного угруповання

Розділ

2

Професіонали

Підрозділ

21

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук

Клас

211

Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії

Підклас

2111

Професіонали в галузі фізики та астрономії

Група

2111.1

Наукові співробітники (фізика астрономія)

Розділи Класифікатора професій

Офіційне видання КП має такий зміст:

 • Сфера застосування.
 • Загальні положення 
 • Основні положення
 • Описання розділів класифікації професій
 • Класифікація професій
Класифікація професій, в свою чергу, містить 9 розділів. 
 


розділу

Назва розділу

Коди професій

Необхідні знання
та профзавдання

Кваліфікаційні вимоги

1

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

1110-1496

знання принципів управління та керівництва

конкретизовані в кваліфікаційних характеристиках конкретних професій

2

Професіонали

2111.1-2490

високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук

наявність одного з документів:

1) диплом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

2) дипломом про присудження наукового ступеня: кандидата наук, доктора наук;

3) атестат про затвердження вченого звання: старшого наукового співробітника, доцента, професора

УСІ РОЗДІЛИ ➤➤➤

Основна інформація щодо професійних назв робіт згрупована в Додатку А «Покажчик професійних назв робіт за кодами професій» КП.

Додаток Б «Абетковий покажчик професійних назв робіт» КП, введений для зручного пошуку по КП.

У додатках А і Б наведено також довідкову інформацію (у відповідних графах до професійних назв робіт):

 • коди ЗКППТР (Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів);
 • номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників);
 • номери випусків ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).

Можливість додавати похідні слова до назв професій та утворювати розширені назви робіт, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, передбачена Додатком В до КП.

Класифікатор професій 2019: зміни та доповнення

Час від часу кадровики шукають «Класифікатор професій 2018» або навіть 2016 та 2017. Це пов’язано із змінами, яких поступово зазнає КП. Адже відповідно до потреб соціально-економічної, виробничої сфер у ньому скасовують або змінюють окремі професійні назви робіт, вводять нові професійні назви.

Станом на 2019 рік до Класифікатора професій було внесено 8 змін:


Зміна до КП

Наказ Мінекономрозвитку, яким затверджено Зміну

 Зміна № 1

від 16.08.2012 № 923

Зміна № 2

від 18.11.2014 № 1361

Зміна № 3

від 02.09.2015 № 1084

Зміна № 4

від 04.03.2016 № 394

Зміна № 5

від 10.08.16 № 1328

Зміна № 6

від 26.10.2017 № 1542

Зміна № 7

від 30.11.2017 № 1744

Зміна № 8

від 15.02.2019 № 259

Як ініціювати внесення змін до Класифікатора професій

Порядок внесення змін та доповнень до КП визначено в Положенні про ведення Державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» (ДСТУ 3739-98) (далі — Положення про ведення КП).

Положення про ведення КП призначене для органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності та організаційно-правової форми господарювання (далі — підприємство), які використовують у практичній діяльності КП.

Серед підстав для внесення змін та доповнень до КП виділяють:

 • зміни законодавчих та нормативних актів України;
 • зміни Міжнародної стандартної класифікації професій (ІSСО: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), якій КП відповідає в частині концептуальних положень, структурної побудови та головних характеристик професійних угруповань;
 • пропозиції міністерств, інших органів виконавчої влади, а також підприємств різних форм власності (далі — користувачі КП);
 • удосконалення КП.

Випадки для внесення змін та доповнень до КП:

 • введення нових робіт (професій) у зв’язку з освоєнням принципово нових технологій, виникненням нових сфер діяльності;
 • укрупнення наявних робіт (професій) внаслідок змін у технологіях, організації виробництва, праці або управління;
 • вилучення застарілих робіт (професій) внаслідок змін у технологіях, організації виробництва, праці або управління;
 • уточнення окремих кодів або професійних назв робіт і професій чи назв класифікаційних угруповань відповідно до завдань та обов’язків працівників.

Класифікатор професій 2018, 2019 чи 2010: розставимо крапки над «і»
Ірина Іванченкошеф-редактор журналів «Кадровик-01», експертно-правової системи Expertus: Кадри
Відповідність штатного розпису КП — це не лише збіг назви посади з професійною назвою роботи, зазначеною в КП. Назви посад мають бути підібрані з урахуванням професійних угруповань. Що робити, коли для деяких назв посад необхідні зміни (зміна коду, зміна назви внаслідок неправильного добору) чи уточнення (технічне виправлення правильної назви, зазначеної з помилкою)?


Порядок подання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до КП

Пропозиції щодо змін та доповнень до КП до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі — органи виконавчої влади) подають користувачі КП — суб’єкти права:

 • державної власності, які функціонально підпорядковані міністерствам, іншим органам виконавчої влади;
 • інших форм власності, що за специфікою роботи належать до видів економічної діяльності, управління якими здійснюють міністерства, інші органи виконавчої влади.

Якщо в певній сфері економічної діяльності немає центрального органу виконавчої влади чи органу господарського управління, користувачі КП направляють пропозиції відповідному національному об’єднанню підприємців (далі — об’єднання підприємців).

Органи виконавчої влади або об’єднання підприємців розглядають обґрунтування пропозицій щодо змін та доповнень до КП і подають прийняті пропозиції до Державної установи «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин» (ДУ НДІ соціально-трудових відносин) Мінсоцполітики.

Зверніть увагу! Оскільки ДУ НДІ соціально-трудових відносин розташовано в Луганську, пропозиції щодо змін та доповнень до КП тимчасово надсилають до Мінсоцполітики.

Як добрати назву посади для менеджера?

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Користуватися вільно порталом
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Користуватися вільно порталом
Зареєструватися і скачати
Може, нарешті зареєструєтеся?


На сайті стільки всього корисного... ммм

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Користуватися вільно порталом
Зареєструватися