Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий демодоступ

Кадровик-01

Класифікатор професій: структура та принципи роботи

  • 7 листопада 2018
  • 27795

Класифікатор професій в кадровій роботі як повітря для існування людини. Без нього ви не складете штатний розпис, не оформите наказ про прийняття на роботу та не внесете запис до трудової книжки. У чому цінність Класифікатора професій, що він собою являє та про зміни до Класифікатора професій 2018, — у статті.

10 змін у військовому обліку

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327, чинний із 01.11.2010. Він призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб’єктами господарювання.

До відома!

МОЗ затвердив зміни до Випуску 78 «Охорона здоров’я» ДКХП — унесено кваліфікаційну характеристику медичного директора. Утім, цієї професійної назви роботи наразі немає і Класифікаторі професій. Тож, ймовірно, Класифікатор професій у 2018 році зазнає змін.

Класифікатор професій — нормативний чи рекомендований документ?

Національні класифікатори та процедури їх розроблення затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку. КП є складником національної системи класифікації. Це офіційний документ, що містить систематизований перелік назв і кодів класифікаційних угруповань або об’єктів класифікації (п. 5 ст. 259 Господарського кодексу України).

Національні класифікатори прирівнюють до національних стандартів України (ДСТУ 1.10:2005 «Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів», затверджений наказом Держспоживстандарт від 28.04.2005 № 101).

Увага!

Затверджує національні класифікатори Мінекономрозвитку, оскільки саме він реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.

Тож КП, разом із іншими національними стандартами, має статус нормативного документа.

КП розроблено на виконання постанови КМУ «Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» від 04.05.1993 № 326. Він призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб’єктами господарювання під час внесення запису про роботу до трудових книжок працівників.

КП — складник національної системи професійної класифікації України (СПК). СПК включає три взаємопов’язані частини:

1) систему класифікації професій у КП, в основу якої покладені якісні ознаки (робота і кваліфікація) та безпосередньо номенклатура (перелік) професійних назв робіт, які складаються з кодів і розподілені за класифікаційними угрупованнями (розділами, підрозділами, класами, підкласами та групами);

2) описи завдань, обов’язків, кваліфікаційних вимог і прикладів робіт, які формуються у галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП);

 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: перелік випусків

3) зведення норм, які регулюють застосування національної системи професійної класифікації. Зокрема:

  • розділи КП (Сфера застосування, Загальні положення, Основні положення);
  • Загальні положення ДКХП.

Увага!

Аналізуйте завдання та обов’язки за посадою, зіставляйте їх із кваліфікаційною характеристикою.

Завдання та обов’язки, кваліфікаційні вимоги, встановлені для різних професій, визначають за кваліфікаційними характеристиками, що містяться у випусках ДКХП.

Випуски ДКХП розроблено для різних сфер економічної діяльності, наприклад Випуск 78 «Охорона здоров’я», Випуск 41 «Кольорова металургія».

Якщо керівник вимагає дібрати назву посади, з’ясуйте, які обов’язки планують доручити працівнику, які вимоги до освіти та стажу. Зіставте отримані відомості з наявними у Класифікаторі професій, професійними назвами робіт, урахуйте кваліфікаційні характеристики та кваліфікаційні вимоги.

Класифікатор професій є основним нормативним документом із визначення професійних назв робіт (посад, професій, занять) для застосування у професійно-класифікаційній та кадровій роботі (запис до трудових книжок, укладання штатних розписів).

Обов’язкове застосування Класифікатора професій визначено нормативно-правовими актами України:

Нормативно-правовий акт

Теза щодо застосування КП

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мін’юсту, Мінпраці, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у КП

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Мінсоцполітики та Комітету із нагляду за охороною праці від 29.01.1998 № 9

При викладенні тексту інструкцій з охорони праці потрібно обов’язково застосувати і вживати терміни і визначення, прийняті у Законі України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII та в КП

Наказ Держкомстату та Міноборони «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» від 25.12.2009 № 495/656

Код за КП вказують в особовій картці працівника (типова форма П-2)

Сервіс «Пошук по Класифікатору професій»

Сервіс стане у пригоді при доборі назв посад для штатного розпису, а також за потреби перевірити, чи правильно зазначені у штатному розписі коди КП.


Оберіть зі списку, що випаде, назву роботи. Відкриються професійні угруповання (розділ КП, підрозділ, клас, група), до яких віднесено назву роботи, та інші назви із тим самим кодом КП. Назва угруповання покаже, чи є професія «наскрізною», чи закріплена за певною сферою. Описи робіт — у Випусках ДКХП.

Чи можна в назві посади поєднати дві різні професійні назви робіт?

Класифікатор професій: структура та принципи роботи
Юрій Юровзавідувач відділу із наукового забезпечення питань економіки праці та розвитку професійно-класифікаційної сфери Державної установи «НДІ соціально-трудових відносин» Міністерства соціальної політики України
Роботодавці намагаються поєднати в одній назві посади професійні назви робіт, що містяться у КП окремо та мають різні коди.

Структура Класифікатора професій 2018

Структурно КП складається з кодів та назв класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій).

Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки. Кожна цифра змістовна і вказує на належність до певної групи, класу, розділу КП.

Класифікатор професій: структура та принципи роботи

Ієрархічна структура кодових позначень:

1. Код розділу (однозначний цифровий код).

2. Код підрозділу (код розділу та однозначний код підрозділу).

3. Код класу (код підрозділу та однозначний код класу).

4. Код підкласу (код класу та однозначний код підкласу).

5. Код групи (код підкласу та відокремлений від нього крапкою код групи).

Детальнішу інформацію щодо класифікаційних угруповань КП розміщено в розділі 5 «Класифікація професій» КП (офіційне видання, Київ, Держспоживстандарт України, 2010, видавництво ДП «Соцінформ», с. 14–42).

Класифікаційне угруповання

Код

Назва класифікаційного угруповання

Розділ

2

Професіонали

Підрозділ

21

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук

Клас

211

Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії

Підклас

2111

Професіонали в галузі фізики та астрономії

Група

2111.1

Наукові співробітники (фізика астрономія)

 

Розділи Класифікатора професій 2018

Офіційне видання КП має такий зміст:

Сфера застосування.

Загальні положення.

Основні положення.

Описання розділів класифікації професій.

Класифікація професій.

Дев’ять розділів класифікації професій


розділу

Назва розділу

Коди професій

Необхідні знання
та профзавдання

Кваліфікаційні вимоги

1

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

1110-1496

знання принципів управління та керівництва

конкретизовані в кваліфікаційних характеристиках конкретних професій

2

Професіонали

2111.1-2490

високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук

наявність одного з документів:

1) диплом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

2) дипломом про присудження наукового ступеня: кандидата наук, доктора наук;

3) атестат про затвердження вченого звання: старшого наукового співробітника, доцента, професора

3

Фахівці

3111-3590

знання в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук

наявність диплома чи іншого відповідного документа:

- молодшого спеціаліста;

- бакалавра;

- спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);

- спеціаліста (на роботах із керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування)

4

Технічні службовці

4111-4229

- знання, необхідні для підготовлення, збереження, відновлення інформації та обчислень;

- професійні завдання пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи перереєстрація інформації тощо)

- рівень кваліфікації «молодший спеціаліст»;

- повна загальна середня та професійно-технічної освіта чи повна загальна середня освіта;

- професійна підготовка на виробництві

5

Працівники сфери торгівлі та послуг

5111-5312

- знання, необхідні для надання послуг;

- професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов’язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо

- повна загальна середня або професійно-технічна освіта чи повна загальна середня освіта;

- професійна підготовка на виробництві

6

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

6111-6154

- знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу;

- професійні завдання полягають у вирощуванні урожаю, розведенні тварин, полюванні, добуванні риби тощо

- повна загальна середня та професійно-технічна освіти чи повна загальна середня освіта;

- професійна підготовка на виробництві;

- для деяких професій, пов’язаних із виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста

7

Кваліфіковані робітники з інструментом

7111-7990

- знання, необхідні для вибирання способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції;

- професійні завдання пов’язані з видобутком корисних копалин, будівництвом і виробленням різної продукції

- повна загальна середня та професійно-технічна освіта чи повна загальна середня освіта;

- професійна підготовка на виробництві

8

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

8111-8990

знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування, машин, у т. ч. високоавтоматизованих, а також для їх складання

- повна загальна середня та професійно-технічна освіта чи повна загальна середня освіта;

- професійна підготовка на виробництві;

- для деяких професій, пов’язаних із виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста

9

Найпростіші професії

9120-9411

найпростіші професії (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань із використанням ручних інструментів, у деяких випадках із значними фізичними зусиллями

для виконання професійних завдань досить базової загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу

Основна інформація щодо професійних назв робіт згрупована в Додатку А «Покажчик професійних назв робіт за кодами професій» КП.

Додаток Б «Абетковий покажчик професійних назв робіт» КП, введений для зручного пошуку по КП.

Увага!

У додатках А і Б наведено також довідкову інформацію (у відповідних графах до професійних назв робіт):

  • коди ЗКППТР (Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів);
  • номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників);
  • номери випусків ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).

Можливість додавати похідні слова до назв професій та утворювати розширені назви робіт, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, передбачена Додатком В до КП.

Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!


А також шпаргалки, зразки кадрових документів, форми звітів

та цілий банк посадових інструкцій без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Ви читали:
Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте:
Зареєструйтеся і Вам також будуть доступні статті

зразок штатного розпису з мінімальним окладом у 2019 році

• 62+ шпаргалки-підказки

• калькулятор відпусток та інші онлайн-сервіси

• банк посадових інструкцій

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і дочитати
×


Скачайте зразок трудового договору 2019

Укладання та зразок трудового договору 2019

 Скачати шаблон