Повноваження служби управління персоналом у державних органах: правові підстави

20 вересня 2016
2885
Середній бал: 5 із 5

У травні цього року набрав чинності новий Закон України «Про державну службу». Однією із новації цього закону є створення служб управління персоналом, які прийшли на заміну раніше існуючим кадровим службам.

Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889) визначено, зокрема, повноваження працівників служби управління персоналом у державних органах. Деякі повноваження, які були визначені попередником Закону № 889 втратили свою актуальність. Проте додано нові функції та повноваження служби управління персоналом, які зібрано у таблиці.


Детальніше про створення та діяльність служби управління персоналом у державних органах — читайте у статті «Створення служби управління персоналом у державних органах»


Повноваження служби управління персоналом, передбачені Законом № 889 та нормативно-правовими актами, прийнятими з метою імплементації цього закону

Повноваження служби управління персоналом

Посилання на нормативно правовий акт

Розвиток персоналу та організаційний розвиток

Вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту

пп. 3 п. 2 розділу ІІ Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Нацдержслужби від 03.03.2016 № 47 (далі — Положення № 47)

Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом

пп. 4 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів державного органу

пп. 20 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури в колективі, розв’язання конфліктних ситуацій

пп. 6 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби

пп. 7 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу

абз. 4 пп. 13 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків

абз. 5 пп. 13 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Здійснює планування професійного навчання державних службовців державного органу

пп. 15 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби

пп. 16 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Спільно з безпосереднім керівником державного службовця визначає, за результатами оцінювання службової діяльності, необхідність професійного навчання цього державного службовця

абз. 2 ч. 5 ст. 48 Закону № 889

Спільно з державним службовцем складає, за результатами оцінювання службової діяльності, його індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності

ч. 1 ст. 49 Закону № 889; пп. 17 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»

пп. 10 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Організовує розробку та визначення спеціальних вимог до нових посад державної служби категорій «Б» і «В» разом із безпосередніми керівниками відповідних структурних підрозділів (у разі утворення нового державного органу, утворення в державному органі нової посади державної служби)

п. 3 Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затверджений наказом Нацдержслужби від 06.04.2016 № 72 (далі — Порядок № 72)

Забезпечує розроблення та визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» (разом з безпосереднім керівником структурного підрозділу державного органу)

абз. 1 п. 5 Порядку № 72

Опрацьовує надані безпосереднім керівником структурного підрозділу пропозиції щодо спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», перевіряє їх актуальність і доцільність, за необхідності висуває пропозиції щодо внесення змін

абз. 2 п. 11 Порядку № 72

Візує проект спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», та подає їх на затвердження керівнику державної служби в державному органі

абз. 1 та 2 п. 12 Порядку № 72

Проведення конкурсу, прийом на державну службу та звільнення зі служби

Обліковує та реєструє всі документи для участі в конкурсі, надіслані особами, які бажають взяти участь у ньому

п. 20 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабміну від 25.03.2016 № 246 (далі — Порядок № 246)

Приймає документи від кандидатів на посаду категорії «А» (у випадках, передбачених законодавством), перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам, передає до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки

пп. 8 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Перевіряє документи, подані кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам у триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидату про результати перевірки у той самий строк

абз. 3 п. 21 Порядку № 246

Надсилає кожному кандидату, який не пройшов етап конкурсу, письмове повідомлення

п. 55 Порядку № 246

Надсилає кожному кандидату на посаду державної служби письмове повідомлення про результати конкурсу протягом п’яти календарних днів з дня їх оприлюднення

ч. 4 ст. 28 Закону № 889

Веде реєстр других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад

п. 61 Порядку № 246

Повідомляє другого за результатами конкурсу кандидата про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії

абз. 2 п. 62 Порядку № 246

Виконує функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «Б» і «В» (поширюється як на працівників служби управління персоналом, що є самостійним структурним підрозділом, так і на спеціалістів з питань персоналу)

абз. 2, 3 п. 17 Порядку № 246

Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби (у день призначення), ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією

ч. 5 ст. 31 Закону № 889

Бере участь у церемонії складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби

ч. 2 ст. 36 Закону № 889

Підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється  (передбачено для керівника служби управління персоналом)

ч. 2 ст. 89 Закону № 889; пп. 7 п. 4 розділу ІІІ Положення № 47; абз. 1 п. 2 розділу VIII Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджені наказом Нацдержслужби від 03.03.2016 № 50 (далі — Типові правила)

Забезпечує видачу звільненій особі копії акта про звільнення (у встановленому порядку)

пп. 35 п. 2 розділу ІІ Положення № 47

Присвоєння рангів державних службовців

Готує подання щодо присвоєння чергового рангу державним службовцям, які обіймають посади державної служби категорії «А»

абз. 1 п. 4 Порядку присвоєння рангів державних службовців, затверджений постановою Кабміну від 20.04.2016 № 306 (далі — Порядок № 306)

Звертається до суб’єкта призначення з поданням, погодженим безпосереднім керівником державного службовця категорії «Б» або «В», про присвоєння йому чергового рангу

п. 5 Порядку № 306

Під час присвоєння державному службовцю, який не проходив оцінювання результатів службової діяльності у відповідному державному органі, чергового рангу, звертається із запитом за попереднім місцем роботи цього державного службовця щодо надання інформації про оцінювання результатів його службової діяльності

абз. 4 п. 9 Порядку № 306

Робочий час та час відпочинку, відпустки

Готує проект наказу (розпорядження) про відкликання державного службовця зі щорічної відпустки

п. 6 Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затверджений постановою Кабміну від 25.03.2016 № 230 (далі — Порядок № 230)

Повідомляє державного службовця про рішення щодо відкликання його зі щорічної відпустки для виконання невідкладного завдання не пізніше ніж за п’ять календарних днів до відкликання, а за необхідності виконання особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров’я громадян, забезпечення захисту та/або відновлення прав чи інтересів людини або громадянина — не пізніше ніж за два календарні дні до відкликання

п. 7 Порядку № 230

У день прибуття на роботу ознайомлює державного службовця з наказом (розпорядженням) про відкликання зі щорічної відпустки та надає завірену копію цього наказу (розпорядження)

п. 8 Порядку № 230

Розробляє графік чергування державних службовців після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові й неробочі дні

абз. 2 п. 2 розділу V Типових правил

Надає керівнику державної служби інформацію про залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові й неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка чергування, для внесення в установленому порядку відповідних змін до цього графіка

п. 4 розділу V Типових правил

Отримує від відповідальної особи державного органу відомості систем обліку робочого часу

абз. 2 п. 6 розділу ІІІ Типових правил

Інші питання

Скликає загальні збори (конференцію) державних службовців державного органу

ч. 1 ст. 70 Закону № 889

Визначає норми і порядок обрання делегатів на конференцію державних службовців державного органу

ч. 2 ст. 70 Закону № 889

Приймає заяви від державних службовців про їх реєстрацію кандидатами до дисциплінарної комісії (у разі винесення на загальні збори (конференцію) державних службовців державного органу питання про обрання представників до складу дисциплінарної комісії)

абз. 2 ч. 4 ст. 70 Закону № 889

Обліковує, зберігає та використовує дисциплінарні справи після закінчення дисциплінарного провадження

п. 7 Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами, затверджений наказом Нацдержслужби від 03.03.2016 № 49 (далі — Порядок № 49)


Стаття підготовлена за матеріалами журналу "Кадровик-01"
logo