Право на навчальну відпустку працівників, що здобувають фахову передвищу освіту

17 червня 2020
207
Середній бал: 5 із 5

Запитання

Чи надавати навчальну відпустку працівникам, що здобувають фахову передвищу освіту?

Відповідь

Так, фахових молодших бакалаврів готують за тими самими освітньо-професійними програмами, що й фахівців з вищою освітою.


Працівникам, які успішно отримують фахову передвищу освіту без відриву від виробництва у структурному підрозділі закладу вищої освіти або закладі фахової передвищої освіти (коледжі), надають навчальну відпустку за тією ж підставою, що і працівникам, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання. (ст. 15 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки).

⇛ Як оформити навчальну відпустку ⇚

Нормативні засади законодавства України про фахову передвищу освіту визначені в Законі «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII та Законі «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII (далі — Закон про фахову передвищу освіту), інших нормативно-правових актах, міжнародних договорах України.

Фаховий молодший бакалавр — це освітньо-професійний ступінь, який встановлює заклад освіти у результаті успішного виконання освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти (ч. 2 ст. 7 Закону про фахову передвищу освіту).

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою (ч. 4 ст. 7 Закону про фахову передвищу освіту).

Документ про фахову передвищу освіту — диплом фахового молодшого бакалавра, його отримує особа, яка успішно виконала відповідну освітньо-професійну програму (ч. 1 ст. 10 Закону про фахову передвищу освіту).

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням (ст. 202 КЗпП). Зокрема, надавати додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням (далі — навчальна відпустка).

Право на навчальні відпустки  передбачено Конвенцією Міжнародної організації праці «Про оплачувані учбові відпустки» від 24.06.1974 № 140, главою XIV «Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням» КЗпП, розділом ІІІ Закону про відпустки) та частиною 3 статті 57 Закону про фахову передвищу освіту.

Тож, працівникам, які успішно отримують фахову передвищу освіту без відриву від виробництва у структурному підрозділі закладу вищої освіти або закладі фахової передвищої освіти (коледжі), надають навчальну відпустку за тією ж підставою, що і працівникам, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання (ст. 15 Закону про відпустки).

Працівникам інших форм навчання (денної, дистанційної) навчальну відпустку роботодавець не надає. Суміщати таке навчання з роботою працівник може, працюючи за певним графіком. В окремі періоди навчання працівник може оформити відпустку без збереження зарплати (п. 12 ч. 1 ст. 25 або ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки). Також для цих цілей може бути використана щорічна основна відпустка.

Підтверджує успішність свого навчання працівник довідкою-викликом на сесію (форма № Н-5.01, затверджена Наказом МОН «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти» від 13.02.2019 № 179). Це єдиний документ, який потрібен для підтвердження успішного навчання. Вимагати від працівника довідку про відсутність академзаборгованості роботодавець не може (лист Мінсоцполітики від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13).

Увага!

Якщо працівник звернувся із заявою про надання йому оплачуваної навчальної відпустки
і у нього є довідка-виклик, роботодавець не має права відмовити працівнику у такій відпустці навіть у зв’язку з виробничою необхідністю (лист Мінпраці від 06.09.2005 р. № 09-402). 

Навчальну відпустку студенту фахового коледжу надають тільки за основним місцем роботи. На час навчальних відпусток за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата (ст. 217 КЗпП). Ця норма є і в п. 33 ч. 1 ст. 54 Закону про фахову передвищу освіту. Сумісникам (внутрішнім і зовнішнім) оплата часу навчальних відпусток не передбачена.

Навчальна відпустка студента фахового коледжу обмежена строком і має цільове призначення. Таку відпустку надають на час настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, складання держіспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону про відпустки).

Тривалість навчальної відпустки для студентів коледжів (включаючи коледжі як структурні підрозділи університетів, академій, інститутів), які отримали ліцензію на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра, визначають на рівні тривалості відпустки для вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації (пп. 12-1 п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII):

  • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів, з заочною формою навчання — 30 календарних днів (п. 1 ч. 1 ст. 15 Закону про відпустки);
  • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів, з заочною формою навчання — 40 календарних днів (п. 2 ч. 1 ст. 15 Закону про відпустки);
  • на період складання державних іспитів — 30 календарних днів; (п. 3 ч. 1 ст. 15 Закону про відпустки);
  • на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам вищих навчальних закладів з вечірньою та заочною формами навчання — 4 місяці (п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону про відпустки).


Для працівників з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, може бути встановлена інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням (ч. 5 ст. 15 Закону про відпустки). Тобто, студентам творчих професій (музикантам, акторам тощо) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) виділяють додаткові дні оплачуваної навчальної відпустки. Тривалість таких відпусток встановлює «Порядок тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості», затверджений Постановою КМУ від 28.06.1997 № 634.

Навчальну відпустку студенту фахового коледжу надають за навчальний рік, а не за календарний (ч. 6 ст. 216 КЗпП і ч. 6 ст. 15 Закону про відпустки). Навчальний рік зазвичай, починається 1 вересня і триває 12 місяців.

Олена Петровська, експерт MCFR Кадри